eriarvoisuus
Tuore kirja kyseenalaistaa myyttejä suomalaisesta tasavertaisuudesta – tällaista on eriarvoisuus Suomessa vuonna 2020

Tuore kirja ky­seen­alais­taa myyt­te­jä suo­ma­lai­ses­ta ta­sa­ver­tai­suu­des­ta – täl­lais­ta on eri­ar­voi­suus Suo­mes­sa vuonna 2020

18.08.2020 07:00 5
Lukijalta Mielipide Juha-Erkki Mäntyniemi, Petri Vuorio

Af­rik­ka-stra­te­giat tulevat tar­pee­seen – ke­hi­tys­yh­teis­työl­lä ra­ken­ne­taan vakaita ja krii­se­jä kes­tä­viä yh­teis­kun­tia, mikä on edel­ly­tys hy­vin­voin­nil­le ja ta­louk­sien kas­vul­le

22.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eila Heinonen

Eri­ar­voi­suus työssä koostuu pie­nis­tä pa­la­sis­ta – eri­ar­voi­suu­den kokemus on var­mas­ti ran­kin­ta niillä, jotka ovat me­net­tä­neet tai me­net­tä­mäs­sä työ­paik­kan­sa vi­rus­kaaok­sen seu­rauk­se­na

30.05.2020 07:00 0
Tilaajille