Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Annimari Korte

Yleis­ur­hei­lus­sa SE:t pauk­ku­vat ja suo­ma­lai­set hä­tyyt­te­le­vät Eu­roo­pan kärkeä – ”Ko­ko­nais­ku­vas­sa tilanne on paras 15 vuo­teen”

12.06.2021 16:31 1
Tilaajille

Pi­ka-ai­tu­ri An­ni­ma­ri Korte ei pelkää sanoa ta­voit­tei­taan ääneen: "Tie­dän, että olen en­nä­tys­kun­nos­sa"

13.08.2020 21:01
Tilaajille

Ana­lyy­si: Paavo Nurmi Games oli tähän men­nes­sä kesän mer­kit­tä­vin yleis­ur­hei­lu­kil­pai­lu koko maail­mas­sa – suo­ma­lais­ur­hei­li­joil­le ta­pah­tu­ma antaa mah­dol­li­suu­den kan­sain­vä­li­seen ki­sa­ko­ke­muk­seen

11.08.2020 21:50 1
Tilaajille
Kolumni

Ana­lyy­si: SE ei tullut, mutta on tulossa – aituri An­ni­ma­ri Korte on lähellä en­nä­tys­tä

15.07.2020 22:15
Tilaajille

Korte voitti mo­lem­mat ai­ta­star­tit huip­pua­join, myös Neziri ja Hurske pää­si­vät heti en­sim­mäi­sis­sä star­teis­saan alle 13 se­kun­nin

27.06.2020 21:14 1

Kris­tian Pulli venytti SE-lu­vut 827 – Noo­ra­lot­ta Neziri kukisti niu­kas­ti An­ni­ma­ri Kort­teen Os­los­sa.

11.06.2020 22:17

An­ni­ma­ri Korte sä­väyt­ti Lah­des­sa maail­man kär­ki­ajal­la – "Kat­soin viisi mi­nuut­tia ennen start­tia, mikä on maail­man kär­ki­tu­los"

07.06.2020 21:29 2