Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Tilaajille

Vanha Kaleva: Ruot­sa­lais­vi­ran­omai­set ret­te­löi­vät rajalla vaatien passia


Kaleva 22.6.1920. Ruotsalaisten rettelöimistä rajalla. Wiime päiwinä Tornionjokiwarsilta tulleet matkustajat kertowat ruotsalaisten wiranomaisten alkaneen suuressa määrässä rettelöidä suomalaisten kanssa. Huolimatta siitä, että rajaseudun asukkaitten keskuudessa ei yleensä ole noudatettu säännöksiä passeista y.m. owat Ruotsin wiranomaiset nyt yhtäkkiä kiristäneet waatimuksensa niin suuriksi, että rajaseudun asukas tuskin tohtii ilman passia mennä Torniojoen toiselle puolelle naapuriaan tapaamaan. – – –