Tyrnävä vaihtaa läm­pi­män kou­lu­ruuan pal­ve­lu­se­te­lei­hin – tar­koi­tuk­se­na vä­hen­tää läm­pi­mien ate­rioi­den ha­ke­mi­ses­ta ai­heu­tu­via lä­hi­kon­tak­te­ja

Setelit aiotaan jakaa oppilaille viikkojen 15 ja 16 aikana. Setelit voi käyttää tyrnä­vä­läi­sissä kaupoissa tai ruokapaikoissa.

Tyr­nä­väl­lä etä­o­pe­tuk­ses­sa ole­vil­le op­pi­lail­le tar­jot­tu kou­lu­ruo­ka kor­va­taan 14. huh­ti­kuu­ta läh­tien pal­ve­lu­se­te­lil­lä. Kuvituskuva.
Tyr­nä­väl­lä etä­o­pe­tuk­ses­sa ole­vil­le op­pi­lail­le tar­jot­tu kou­lu­ruo­ka kor­va­taan 14. huh­ti­kuu­ta läh­tien pal­ve­lu­se­te­lil­lä. Kuvituskuva.
Kuva: Laura Sepp‰

Setelit aiotaan jakaa oppilaille viikkojen 15 ja 16 aikana. Setelit voi käyttää tyrnä­vä­läi­sissä kaupoissa tai ruokapaikoissa.

Tyr­nä­väl­lä etä­o­pe­tuk­ses­sa ole­vil­le op­pi­lail­le tar­jot­tu kou­lu­ruo­ka kor­va­taan 14. huh­ti­kuu­ta läh­tien pal­ve­lu­se­te­lil­lä.

Maa­nan­tais­ta 6. huh­ti­kuu­ta läh­tien kun­nas­sa on tar­jot­tu läm­min ate­ria kou­lu­lai­sil­le, jot­ka ovat il­moit­ta­neet sen ha­lu­a­van­sa. Ruo­ka­pa­ket­ti on ol­lut ha­et­ta­vis­sa kou­luil­la päi­vit­täin.

Ate­ria on saa­nut kun­ta­lai­sil­ta pal­jon pa­lau­tet­ta. Pal­ve­lu­se­te­lil­lä kor­va­taan kou­luis­sa ja­et­ta­va ate­ria ja sa­mal­la vä­hen­ne­tään lä­hi­kon­tak­te­ja.

Pal­ve­lu­se­te­lin ar­vo on kak­si eu­roa per op­pi­las per kou­lu­päi­vä. Se­te­lit ja­e­taan op­pi­lai­den lä­hi­kou­lus­ta ja ne ovat voi­mas­sa 13. tou­ko­kuu­ta saak­ka. Huol­ta­jil­le tu­lee asi­as­ta tie­to ja oh­jeet pal­ve­lu­se­te­lin ja­ka­mi­ses­ta Wil­man kaut­ta. Tem­mek­sel­lä tai Mur­ros­sa asu­vat Kuu­lam­men kou­lun op­pi­laat voi­vat ha­kea pal­ve­lu­se­te­lin­sä Tem­mek­sen tai Mur­ron kou­luil­ta.

Pal­ve­lu­se­te­lit on tar­koi­tus ja­kaa ko­tei­hin viik­ko­jen 15 ja 16 ai­ka­na. Lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa ole­vat op­pi­laat ei­vät saa pal­ve­lu­se­te­liä.

Pal­ve­lu­se­te­lil­lä voi asi­oi­da Tyr­nä­vän kun­nas­sa si­jait­se­vis­sa lä­hi­kau­pois­sa ja ruo­ka­pai­kois­sa. Se­te­li toi­mii alen­nus­ku­pon­ki­na. Os­to­jen yh­tey­des­sä pal­ve­lus­ete­lis­tä lei­ka­taan ni­mel­lä ja nume­rol­la va­rus­tet­tu li­pu­ke, joka luo­vu­te­taan os­ton yh­tey­des­sä kaup­paan tai ra­vin­to­laan.

Pal­ve­lu­se­te­lin etu­puo­lel­la on kak­si lä­hi­kau­pois­sa käy­tet­tä­vää 18 eu­ron pal­ve­lu­se­te­liä, jot­ka pi­tää käyt­tää joko yh­des­sä tai kah­des­sa eräs­sä elin­tar­vik­kei­siin.

Vaih­to­eh­toi­ses­ti pai­kal­li­sis­sa ra­vin­to­lois­sa voi käyt­tää kään­tö­puo­len kah­den eu­ron pal­ve­lu­se­te­lin joko yk­si ker­ral­laan tai use­am­man yh­del­lä ker­taa. Pal­ve­lu­se­te­lin ar­vo vä­hen­ne­tään lis­ta­hin­tai­sen ruo­ka-an­nok­sen os­ton yh­tey­des­sä.