Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Po­lii­si: yri­tyk­sil­lä ja yh­tei­söil­lä on puut­teel­li­set tiedot omis­ta­mien­sa autojen käyt­tö­vas­taa­vis­ta

Poliisi muistuttaa, että yritysten ja muiden oikeuskelpoisten yhteisöjen omistamilla autoilla on oltava käyttövastaava.

Käyttövastaava on auton pääasiallinen kuljettaja, tai jollei sellaista ole, henkilö, jolla on tiedot auton kuljettajista. Käyttövastaavalla tulee olla vähintään henkilöauton ajo-oikeus ja hänen on oltava täysi-ikäinen.

Poliisihallitus ja muun muassa Helsingin poliisilaitos ovat saaneet yrityksistä ja yhteisöistä useita yhteydenottoja postissa saapuneista liikennevirhemaksuista. Kyselyjen perusteella poliisi toteaa, että rekisteritietoihin merkitty käyttövastaava ei ole selvä asia yrityksille ja yhteisöille.

Sääntely käyttövastaavasta on ollut voimassa ajoneuvolaissa huhtikuusta 2006 saakka.

Auton rekisteriin on merkittävä käyttövastaava ensi- ja muutosrekisteröintejä tehtäessä, jos auton omistaa yritys tai yhdistys eikä sen haltijaksi ole merkitty luonnollista henkilöä. Myös viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisen ajoneuvon käyttövastaava, ellei viranomaisen ajoneuvon haltija ole luonnollinen henkilö.

Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että auton rekisteritiedoissa on aina olemassa luonnollinen henkilö liikennevalvontaa varten. Poliisi tarvitsee käyttövastaavatietoa automaattisessa liikennevalvonnassa, sillä liikennevirhemaksu määrätään niin sanotun haltijavastuun perusteella ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle, tilapäiselle käyttäjälle tai käyttövastaavalle.

Yritysten omistamissa autoissa, joissa ei ole erikseen merkitty luonnollista henkilöä, liikennevirhemaksu määräytyy käyttövastaavalle.

Jos käyttövastaavaa ei ole ajoneuvolaissa säädetyistä velvollisuuksista huolimatta ilmoitettu, määrää poliisin ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Tällöin maksu osoitetaan yhteisön toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Käyttövastaava on vastuusta vapaa ilmoittamalla poliisille oikaisuvaatimuksessa, kenen käytössä moottorikäyttöinen ajoneuvo oli liikennerikkomuksen tekohetkellä tai ilmoittamalla, että ajoneuvo tai sen rekisterikilpi on anastettu.