Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Oulun kau­pun­ki hakee osal­lis­tu­jia per­he­hoi­ta­jien en­nak­ko­val­men­nuk­seen syk­syl­lä

Oulussa aloitetaan ikäihmisten perhehoitajien ennakkovalmennus tänä syksynä, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tiedottaa.

Hoito on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea kotona asumiseensa tai eivät pärjää  yksin kotiin annettavien palvelujenkaan turvin. Hoidossa oleva henkilö voi asua omassa kodissaan tai perhehoitajan luona.

Perhehoito voi olla joko pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista perustuen henkilön tarpeisiin palveluohjauksesta tehdyn arvion mukaisesti.

Ennakkovalmennuksen tarkoituksena on tiedotteen mukaan antaa tietoa ja mahdollisuus perehtyä ennakolta ikäihmisten perhehoitajan tehtävään. Ennakkovalmennus sisältää ryhmätapaamisia, kotitehtäviä ja kotikäynneillä tehtävää yhteistä valmiuksien arviointia.

Syksyllä alkavan ennakkovalmennuksen aikataulu tarkentuu myöhemmin ja siitä ilmoitetaan valmennukseen valituille henkilökohtaisesti.

Valmennukseen etsitään henkilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan kotiinsa ikäihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta selviydy yksin kotona. Valmennukseen etsitään tiedotteen mukaan myös heitä, jotka toimivat jo perhehoitajina ikäihmisen omassa kodissa.

Ennakkovalmennukseen ilmoittaudutaan Oulun kaupungin nettisivuilta tulostettavissa olevalla hakemuksella. Paikkoja valmennukseen on rajoitetusti, ja hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hakemukset tulee toimittaa 17. syyskuuta mennessä osoitteeseen: Ikäihmisten palveluohjaus, PL 56, 90015 Oulun kaupunki.

Lue lisää: Van­hus­pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tö­pu­laan haetaan Oulussa vas­taus­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sis­ta – "Liian paljon on sel­lais­ta, että ikä­ih­mi­nen jää yksin neljän seinän si­säl­le"