Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa metsien kä­sit­te­lyn jat­ku­van kas­va­tuk­sen alueel­la Suo­mus­sal­mel­la

Metsähallitus aloittaa Suomussalmen Pirttivaarassa koealojen hakkuut, joissa käytetään peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä, suojuspuuhakkuuta ja pienalakasvatusta.

Havaintoalueiden avulla hankitaan lisää käytännön kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta. Kuvassa on Pirttivaaran havaintoalueen suunnittelija Janne Toivanen työssään.
Havaintoalueiden avulla hankitaan lisää käytännön kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta. Kuvassa on Pirttivaaran havaintoalueen suunnittelija Janne Toivanen työssään.
Kuva: Metsähallitus

Metsähallitus aloittaa Suomussalmen Pirttivaarassa koealojen hakkuut, joissa käytetään peitteisiä metsänkäsittelymenetelmiä, suojuspuuhakkuuta ja pienalakasvatusta. Koealojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 30 hehtaaria.

Syksyn aikana koealojen käsittelyitä tehdään myös muilla havaintoalueilla eli Rautavaaralla ja Savukoskella.

Havaintoalueiden avulla hankitaan lisää käytännön kokemusta peitteisen metsätalouden harjoittamisesta laajoilla alueilla, myös menetelmälle haastavissa olosuhteissa.

Jatkuvassa kasvatuksessa metsä säilytetään aina peitteisenä.  Metsänkasvatuksen päämenetelmiä ovat metsänhoidolliset poimintahakkuut sekä alle 0,3 hehtaarin pienaukot. Uusien taimien odotetaan syntyvän luontaisesti ilman viljelyä.

– Peitteinen metsätalous on houkutteleva metsien käsittelyvaihtoehto, mutta sen pitkäaikaisesta toimivuudesta halutaan lisää luotettavaa ja käytännössä testattua tietoa. Erityisesti halutaan varmistua siitä, että luontaisesti syntyvistä taimista kehittyy terveitä, laadukkaita ja tehokkaasti hiiltä sitovia puita, kertoo metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.