Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Li­min­gan kunta aikoo tukea mik­ro­yri­tyk­siä 100 000 eurolla – päätös vielä val­tuus­ton siu­naus­ta vailla

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus päät­ti ei­li­ses­sä ko­kouk­ses­saan esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, et­tä kun­ta va­raa 100 000 eu­roa yrit­tä­jien tu­ke­mi­seen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­ka­na.

Li­min­gan kun­nan­hal­li­tus päät­ti ei­li­ses­sä ko­kouk­ses­saan esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, et­tä kun­ta va­raa 100 000 eu­roa yrit­tä­jien tu­ke­mi­seen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an ai­ka­na. Tuki kos­kee yh­des­tä kol­meen hen­keen työl­lis­tä­viä mik­ro­y­ri­tyk­siä, jot­ka toi­mi­vat Li­min­gan kun­nan alu­eel­la.

Tuen suu­ruus on 500–1000 eu­roa kuu­kau­des­sa yri­tys­tä koh­den, mak­si­mis­saan kol­men kuu­kau­den ajan.

Elin­kei­no­pääl­lik­kö Tee­mu Haa­pa­la sel­ven­tää, et­tä kyse on tu­ki­ra­has­ta, jota ei tul­la pe­ri­mään ta­kai­sin.

– Tuki mak­se­taan ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la sel­lai­sil­le mik­ro­y­rit­tä­jil­le, jot­ka jou­tu­vat su­pis­ta­maan toi­min­taan­sa, kes­keyt­tä­mään toi­min­tan­sa tai ko­ko­naan sul­ke­maan toi­mi­ti­lan­sa ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si.

Maa­ta­lou­sy­rit­tä­jien osal­ta tuki jä­te­tään jat­ko­val­mis­te­luun ja tuo­daan seu­raa­vaan hal­li­tuk­sen ko­kouk­seen.

Kun­ta seu­raa val­ti­on toi­men­pi­tei­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­an yri­tys­tu­kien suh­teen. Ha­ke­muk­sia kä­si­tel­les­sä ote­taan huo­mi­oon yri­tyk­sen saa­mat muut mah­dol­li­set tuet.

– Tämä on kä­si­tyk­se­ni mu­kaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la suo­rin, sel­kein ja konk­reet­ti­sin pää­tös, jol­la mik­ro­y­rit­tä­jiä on pää­tet­ty tu­kea vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa, Haa­pa­la ar­vioi.