Kainuu ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa – Sa­moo­jan kun­tou­tus­ko­dis­sa yksi uusi tar­tun­ta

Kainuu on tällä viikolla siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Keskiviikkona tietoon oli tullut viikonlopulta ja alkuviikolta 22 uutta tartuntaa, joista suurin osa liit­tyy ka­jaa­ni­lai­sen kun­tou­tus­ko­din tar­tun­ta­ket­juun. Tä­män li­säk­si tar­tun­to­ja on to­det­tu ul­ko­mail­ta pa­lan­neil­la hen­ki­löil­lä, tiedotteessa kerrotaan.

Torstaina Kainuun sote tiedotti yhdestä uudesta tartunnasta Samoojan kuntoutuskodin henkilökunnassa. Yh­teen­sä tar­tun­to­ja on täl­lä het­kel­lä tie­dos­sa 20. Ka­ran­tee­niin on li­säk­si ase­tet­tu lä­hes 70 hen­ki­löä.

Vi­rus­näyt­teet ovat tut­kit­ta­vi­na Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­la. Vi­rus­tyy­pi­tyk­sen tu­lok­set saa­ta­neen ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta. Silloin selviää, onko kyse ärhäkästi leviävästä virusmuunnoksesta.

– Tä­män het­ken ar­vion mu­kaan voi­mas­sa ole­vat ra­joi­tuk­set ja nyt an­ne­tut suo­si­tuk­set riit­tä­vät va­ro­toi­mik­si. Seu­raam­me kui­ten­kin ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä, ja seu­raa­van kah­den vii­kon ku­lues­sa voim­me tar­ken­taa rat­kai­su­ja hel­mi­kuun osal­ta. Mer­kit­tä­väs­ti­hän tä­mä ei ar­kea muu­ta, mut­ta tä­män kans­sa on vie­lä jak­set­ta­va, sanoo Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri tiedotteessa.

Lue myös: Pan­de­mia­pääl­lik­kö: Poik­keuk­sel­li­sen le­viä­vän tar­tun­ta­ryp­pään Ka­jaa­niin tuonut tuli Oulun kautta

Fakta

Kainuun koronasuositukset:

1. Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan 12-vuo­tiail­le (6-luok­ka­lai­sil­le ja si­tä van­hem­mil­le) kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.

2. Ei-vält­tä­mät­tö­mät ko­koon­tu­mi­set, ko­kouk­set, ti­lai­suu­det ja juh­lat tu­li­si tois­tai­sek­si jät­tää jär­jes­tä­mät­tä ei­kä nii­hin tu­li­si osal­lis­tua. Kai­kis­sa vält­tä­mät­tö­mis­sä enin­tään 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sis­sa tu­lee käyt­tää kas­vo­mas­ke­ja, el­lei vä­hin­tään kah­den met­rin tur­vae­täi­syy­des­tä voi var­mis­tua.

3. Kaik­kea tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta tu­lee vält­tää. Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa. Ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­tus­ta ei suo­si­tel­la lain­kaan. Maas­ta pois­tu­mis­ta tai maa­han saa­pu­mis­ta ei Suo­men kan­sa­lai­sil­ta voi kiel­tää, mut­ta vält­tä­mät­tö­mäs­sä mat­kus­tuk­ses­sa tu­lee nou­dat­taa omaeh­toi­sia ka­ran­tee­ni­suo­si­tuk­sia tai nii­hin liit­ty­viä ko­ro­na­tes­tauk­sia

4. Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­ten si­jaan suo­si­tel­laan yk­si­lö­la­je­ja ja ul­ko­lii­kun­taa. Al­le 12-vuo­tiai­den ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta voi jat­kua.  12 – 17- vuo­tiail­le suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­mä­lii­kun­ta­muo­to­ja. Toi­min­nan jat­kues­sa tu­lee huo­mioi­da oh­jeet lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä.

5. Kun­nat ja kun­tayh­ty­mät voi­vat teh­dä ra­joi­tuk­sia omien toi­min­to­jen­sa, esi­mer­kik­si ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sen, lii­kun­ta­paik­ko­jen tai mui­den jul­kis­ten pal­ve­lui­den osal­ta. Yk­si­tyi­seen elin­kei­no­toi­min­taan puut­tu­mi­nen ei ny­kyi­sin toi­mi­val­tuuk­sin ole mah­dol­lis­ta, mut­ta vah­va suo­si­tus on, et­tä ra­joi­tus­toi­met otet­tai­siin va­paaeh­toi­ses­ti käyt­töön myös yk­si­tyi­sis­sä toi­min­nois­sa.

6. Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via on suo­jat­ta­va. Lä­him­mäi­sis­tä tu­lee huo­leh­tia, mut­ta tar­vit­ta­vin va­ro­toi­min, ja vie­rail­ta­va har­ki­ten esi­mer­kik­si hoi­va­lai­tok­sis­sa tai iso­van­hem­pien luo­na.