Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Taivaan ilmiöt

Ve­nä­jäl­tä lau­kais­tu raketti keräsi paljon huo­mio­ta tors­tai-il­ta­na – katso lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä kuvia tai­vaal­la nä­ky­nees­tä va­lo­il­miös­tä

10.09.2021 10:13
Tilaajille

Pa­ri­kym­men­tä täh­den­len­toa saattaa näkyä tai­vaal­la puolen tunnin aikana kes­ki­viik­ko­yö­nä

30.08.2021 10:35 2
Tilaajille

Osit­tai­nen au­rin­gon­pi­men­nys näkyy tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä par­hai­ten poh­joi­ses­sa – katso ohjeet, miten ilmiötä voi seurata Oulun kor­keu­del­la

08.06.2021 09:51 3
Tilaajille

Maa­gi­nen si­ni­vio­let­ti hetki valtasi Oulun seudun – eri­kois­tut­ki­ja löytää kum­mal­li­sen valon ai­heut­ta­jan Sa­ha­ras­ta saakka

24.02.2021 11:11 17
Tilaajille

Ursan "Bongaa 100" haastaa kat­so­maan tai­vaal­le – etsi maa­pal­lon varjo, Venus tai si­vu­sa­teen­kaa­ri

23.01.2021 23:10 1
Tilaajille

Upeat va­lo­pi­la­rit ku­rot­ti­vat Oulun tai­vaal­le – Ursan tie­dot­ta­ja: "Oi­val­li­set hetket nähdä ha­loil­miöi­tä"

05.01.2021 12:54 1
Tilaajille

Vuoden pi­meim­män hetken jälkeen päivä alkaa taas pi­den­tyä – tal­vi­päi­vän­sei­sauk­se­na täh­ti­tai­vaal­la voi nähdä har­vi­nai­sen koh­taa­mi­sen

21.12.2020 06:00 3

Al­ku­vii­kon ava­ruus­sää jatkuu hyvänä re­von­tu­li­bon­ga­rei­den kan­nal­ta – mag­neet­ti­nen keskiyö on otol­li­sin aika re­von­tu­lien nä­ke­mi­sel­le

27.09.2020 19:41

Tuore tut­ki­mus: Rau­hal­li­nen aurinko onkin luultua ak­tii­vi­sem­pi, kai­kil­le il­miöil­le ei löy­det­ty se­li­tys­tä

04.08.2020 10:43

Täh­den­len­to­ja kan­nat­taa tiirata ensi vii­kol­la – per­sei­de­jä näkyy käy­tän­nös­sä vain Oulun ete­lä­puo­lel­la

04.08.2020 09:29

Yöt ovat jo pi­men­neet– näin voit etsiä viisi pla­neet­taa yö­tai­vaal­ta Oulun seu­dul­la

31.07.2020 13:23
Tilaajille

Haa­pa­ve­ti­nen Jari Ylioja bongaa pilviä ja myrs­ky­jä ympäri maail­maa – tai­vaal­le kan­nat­taa kat­sel­la nyt, sillä kesä on uk­kos­ten ja va­lai­se­vien yö­pil­vien se­son­kia

20.07.2020 19:05
Tilaajille

Vii­kon­lop­pu­na katse kohti tai­vas­ta: Venus loistaa il­tai­sin – erit­täin kylmä po­laa­ri­pyör­re syn­nyt­tää hel­miäis­pil­viä

24.01.2020 12:32 6

Katseet tai­vaal­le: Vii­kon­lop­pu­na voi nähdä re­von­tu­lia jopa koko maassa – vä­ri­lois­ton ajan­koh­ta vielä epä­var­ma

30.08.2019 15:32 2

Elokuu tuo täh­den­len­to­ja Suomeen per­sei­din täh­den­len­to­par­ven tul­les­sa tai­vaal­le – näkyvät vain Oulun ete­lä­puo­lel­la

06.08.2019 09:05 2

Täy­del­li­nen kuun­pi­men­nys näkyy Oulun tai­vaal­la aamulla – lähetä kuva "su­per­ve­ri­su­si­kuus­ta"

21.01.2019 06:31 16

Sa­vu­laut­ta värjäsi au­rin­gon­las­kun pu­ner­ta­vak­si – lähetä kuva au­rin­gon­las­kus­ta

27.08.2018 19:23 5

Re­von­tu­li­kau­si on jo käyn­nis­ty­nyt Oulussa – va­lai­se­vat yö­pil­vet ja re­von­tu­let tal­len­tui­vat samaan kuvaan

12.08.2018 19:11 4