Kolumni: Sanna Marinin katse Ir­pi­nis­sä kertoi kaiken

Koti: Monille ou­lu­lai­sil­le tutun Markus H. Kor­ho­sen kult­tuu­ri­ko­ti rönsyää tu­han­sia esi­nei­tä

Estonia
Estonian hylyn tutkijat: "Uusi havainto autokannen ovista haastaa virallisen version tapahtumista"

Es­to­nian hylyn tut­ki­jat: "Uusi ha­vain­to au­to­kan­nen ovista haastaa vi­ral­li­sen version ta­pah­tu­mis­ta"

29.09.2021 11:21 10
Tilaajille
Itsenäinen tutkimusryhmä joutui keskeyttämään työnsä autolautta Estonian uppoamispaikalla – Postimees: alueella liikkuu kiinnostava venäläisalus

It­se­näi­nen tut­ki­mus­ryh­mä joutui kes­keyt­tä­mään työnsä au­to­laut­ta Es­to­nian up­poa­mis­pai­kal­la – Pos­ti­mees: alueel­la liikkuu kiin­nos­ta­va ve­nä­läis­alus

23.09.2021 18:09 2
Tilaajille
Estonia-dokumentin tekijät vapautettiin syytteistä hautarauhan rikkomisesta

Es­to­nia-do­ku­men­tin tekijät va­pau­tet­tiin syyt­teis­tä hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

08.02.2021 12:40

Es­to­nial­le tulossa ehkä uusia ve­den­alai­sia tut­ki­muk­sia

18.12.2020 16:44
Viro käynnistää alustavan arvioinnin Estonia-dokumentin kuvamateriaalista, Suomi mukana – Otkes: rungon reiälle voi olla monta selitystä

Viro käyn­nis­tää alus­ta­van ar­vioin­nin Es­to­nia-do­ku­men­tin ku­va­ma­te­riaa­lis­ta, Suomi mukana – Otkes: rungon reiälle voi olla monta se­li­tys­tä

02.10.2020 18:19
Estoniasta kohuvideon kuvannut Linus Andersson: En tehnyt eettisesti väärin – "Vaurion löytyminen aiheutti epämiellyttäviä tunteita"

Es­to­nias­ta ko­hu­vi­deon ku­van­nut Linus An­ders­son: En tehnyt eet­ti­ses­ti väärin – "Vau­rion löy­ty­mi­nen ai­heut­ti epä­miel­lyt­tä­viä tun­tei­ta"

02.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Estonia upposi, mutta nousee pintaan yhä uudelleen: Ruotsalaisdokumentin väitteet harmittavat onnettomuudesta selvinnyttä ja tapauksen kanssa työskennelleitä ammattilaisia

Estonia upposi, mutta nousee pintaan yhä uu­del­leen: Ruot­sa­lais­do­ku­men­tin väit­teet har­mit­ta­vat on­net­to­muu­des­ta sel­vin­nyt­tä ja ta­pauk­sen kanssa työs­ken­nel­lei­tä am­mat­ti­lai­sia

30.09.2020 19:00 2
Tilaajille
Suomalaistoimittaja pääsi yhtenä harvoista näkemään videon Estonian kyljen repeämästä: "Saksan päässä siitä jauhettiin pitkään ja kaikenlaisia salaliittoteorioitakin esitettiin"

Suo­ma­lais­toi­mit­ta­ja pääsi yhtenä har­vois­ta nä­ke­mään videon Es­to­nian kyljen re­peä­mäs­tä: "Saksan päässä siitä jau­het­tiin pitkään ja kai­ken­lai­sia sa­la­liit­to­teo­rioi­ta­kin esi­tet­tiin"

29.09.2020 18:19 7
Tilaajille
Estoniasta on otettu opiksi – Laivojen on pysyttävä pystyssä, vaikka autokannelle vuotaisi vettä

Es­to­nias­ta on otettu opiksi – Lai­vo­jen on py­syt­tä­vä pys­tys­sä, vaikka au­to­kan­nel­le vuo­tai­si vettä

28.09.2019 07:00 3
Mikko Simola näki Estonian hylyn ensimmäisenä – savipatjalla lepäävästä hylystä erottuivat ensin potkurit, mutta keulavisiiri puuttui

Mikko Simola näki Es­to­nian hylyn en­sim­mäi­se­nä – sa­vi­pat­jal­la le­pää­väs­tä hylystä erot­tui­vat ensin pot­ku­rit, mutta keu­la­vi­sii­ri puuttui

28.09.2019 07:00
Tilaajille
Estonian kapteenin vaimo kestitsi juhlaseuruetta juuri ennen onnettomuutta, ja seuraavana yönä puoliso ja vieraat hukkuivat – tallinnalainen nuori mies pelastautui uintimatkan jälkeen narutikkaiden avulla

Es­to­nian kap­tee­nin vaimo kes­tit­si juh­la­seu­ruet­ta juuri ennen on­net­to­muut­ta, ja seu­raa­va­na yönä puoliso ja vieraat huk­kui­vat – tal­lin­na­lai­nen nuori mies pe­las­tau­tui uin­ti­mat­kan jälkeen na­ru­tik­kai­den avulla

27.09.2019 15:03
Tilaajille
"Tein työni niin hyvin kuin pystyin" – Ilkka Kärppälä kuunteli Estonian onnettomuuden koko radioliikenteen, eikä "mayday, mayday" unohdu

"Tein työni niin hyvin kuin pys­tyin" – Ilkka Kärp­pä­lä kuun­te­li Es­to­nian on­net­to­muu­den koko ra­dio­lii­ken­teen, eikä "may­day, mayday" unohdu

26.09.2019 11:32
Tilaajille
Tältä kuulosti Estonian mayday-kutsu ja keskustelu muiden laivojen välillä hädän hetkellä

Tältä kuu­los­ti Es­to­nian may­day-kut­su ja kes­kus­te­lu muiden lai­vo­jen välillä hädän het­kel­lä

26.09.2019 09:57 7
"Mukanani ovat aina kello, taskulamppu ja oma savuhälytin" – Estonian uppoamisesta selviytynyt Petter Ehrnsten varautuu laivoilla ja hotelleissa pahimpaan

"Mu­ka­na­ni ovat aina kello, tas­ku­lamp­pu ja oma sa­vu­hä­ly­tin" – Es­to­nian up­poa­mi­ses­ta sel­viy­ty­nyt Petter Ehrns­ten va­rau­tuu lai­voil­la ja ho­tel­leis­sa pa­him­paan

26.09.2019 09:36
Tilaajille
Estonian uppoamispaikalla vieraili saksalainen sukeltajien tukialus – Epäiltyä hautarauhan rikkomista selvittää nyt keskusrikospoliisi

Es­to­nian up­poa­mis­pai­kal­la vie­rai­li sak­sa­lai­nen su­kel­ta­jien tu­ki­alus – Epäil­tyä hau­ta­rau­han rik­ko­mis­ta sel­vit­tää nyt kes­kus­ri­kos­po­lii­si

25.09.2019 18:59 1
KRP ja Rajavartiolaitos selvittävät, onko lähes 25 vuotta sitten uponneen M/S Estonian hylyn rauhaa rikottu

KRP ja Ra­ja­var­tio­lai­tos sel­vit­tä­vät, onko lähes 25 vuotta sitten upon­neen M/S Es­to­nian hylyn rauhaa rikottu

25.09.2019 15:30 10
Suomen viranomaiset epäilevät:  Saksan lipun alla purjehtinut sukellustukialus rikkoi Estonian hautarauhaa varoituksesta huolimatta

Suomen vi­ran­omai­set epäi­le­vät: Saksan lipun alla pur­jeh­ti­nut su­kel­lus­tu­ki­alus rikkoi Es­to­nian hau­ta­rau­haa va­roi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

24.09.2019 17:40 8
"Sana Estonia ei merkitse enää sitä mitä ennen syyskuun 28. päivää” – 25 vuotta sitten tapahtunut lauttaturma vahingoitti pientä, uutta valtiota

"Sana Estonia ei mer­kit­se enää sitä mitä ennen syys­kuun 28. päivää” – 25 vuotta sitten ta­pah­tu­nut laut­ta­tur­ma va­hin­goit­ti pientä, uutta val­tio­ta

21.09.2019 09:00 4
Estonian onnettomuustutkintaa johtanut Kari Lehtola on kuollut – muistetaan erityisesti suuronnettomuuksien tutkijana

Es­to­nian on­net­to­muus­tut­kin­taa joh­ta­nut Kari Lehtola on kuollut – muis­te­taan eri­tyi­ses­ti suur­on­net­to­muuk­sien tut­ki­ja­na

02.09.2019 14:30 4