Retkeily: Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun erä­mai­nen alue löytyi Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

Vanhat kuvat: Jou­lu­kuus­sa 2002 Oulussa lois­ti­vat tier­na­täh­det ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: "Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä

Bittium
Oululainen Bittium toimittaa lisää taktisia ohjelmistoradioita puolustusvoimille – 4,3 miljoonan euron tilaus

Ou­lu­lai­nen Bittium toi­mit­taa lisää tak­ti­sia oh­jel­mis­to­ra­dioi­ta puo­lus­tus­voi­mil­le – 4,3 mil­joo­nan euron tilaus

22.11.2022 15:53 2
Oululaisen Bittiumin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa hieman – komponenttipula haittaa liikevaihdon kehittymistä

Ou­lu­lai­sen Bit­tiu­min lii­ke­vaih­to kasvoi huh­ti-ke­sä­kuus­sa hieman – kom­po­nent­ti­pu­la haittaa lii­ke­vaih­don ke­hit­ty­mis­tä

05.08.2022 11:13
Bittium esittelee uniapnean testausmenetelmää isoilla messuilla Yhdysvalloissa

Bittium esit­te­lee uniap­nean tes­taus­me­ne­tel­mää isoilla mes­suil­la Yh­dys­val­lois­sa

01.06.2022 21:57 2
Oululaisen Bittiumin liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat – puolustusteollisuuden tuotteilla kysyntää

Ou­lu­lai­sen Bit­tiu­min lii­ke­vaih­to ja ti­laus­kan­ta kas­voi­vat – puo­lus­tus­teol­li­suu­den tuot­teil­la ky­syn­tää

29.04.2022 10:14 2
Tilaajille
Puolustusvoimat hankkii uutta suorituskykyä kenttäradioihin oululaiselta Bittiumilta

Puo­lus­tus­voi­mat hankkii uutta suo­ri­tus­ky­kyä kent­tä­ra­dioi­hin ou­lu­lai­sel­ta Bit­tiu­mil­ta

05.04.2022 14:26 9
Oululainen Bittium esittelee Rooman unikongressissa uudenlaista ratkaisua uniapnean testaamiseen kotona

Ou­lu­lai­nen Bittium esit­te­lee Rooman uni­kong­res­sis­sa uu­den­lais­ta rat­kai­sua uniap­nean tes­taa­mi­seen kotona

10.03.2022 13:30 2
Bittiumin vauhtia hiertää pula komponenteista – joistakin puolijohde-eristä on pyydetty jopa 50-kertaisia hintoja

Bit­tiu­min vauhtia hiertää pula kom­po­nen­teis­ta – jois­ta­kin puo­li­joh­de-eris­tä on pyy­det­ty jopa 50-ker­tai­sia hintoja

10.02.2022 11:45 6
Tilaajille
Bittium lahjoittaa 50 000 euroa Oulun yliopiston tekniikan alan tutkimukseen

Bittium lah­joit­taa 50 000 euroa Oulun yli­opis­ton tek­nii­kan alan tut­ki­muk­seen

12.11.2021 14:40 3
Taistelukentälle on tulossa älykkäitä koneita sotilaiden kumppaniksi – oululainen Bittium mukana yhteistyöprojektissa

Tais­te­lu­ken­täl­le on tulossa älyk­käi­tä koneita so­ti­lai­den kump­pa­nik­si – ou­lu­lai­nen Bittium mukana yh­teis­työ­pro­jek­tis­sa

24.08.2021 07:00 16
Tilaajille
Osakkeenomistajat ehdottavat muutoksia Bittiumin hallituksen kokoonpanoon

Osak­keen­omis­ta­jat eh­dot­ta­vat muu­tok­sia Bit­tiu­min hal­li­tuk­sen ko­koon­pa­noon

22.03.2021 20:47
Bittium toimittaa puolustusvoimille tiedonsiirtolaitteiden akkuyksiköitä

Bittium toi­mit­taa puo­lus­tus­voi­mil­le tie­don­siir­to­lait­tei­den ak­ku­yk­si­köi­tä

30.11.2020 11:27
Bittiumin tytäryhtiö solmi 19,4 miljoonan euron arvoisen jatkosopimuksen – yhtiö toimittaa laitteita rytmihäiriöiden monitorointiin

Bit­tiu­min ty­tär­yh­tiö solmi 19,4 mil­joo­nan euron ar­voi­sen jat­ko­so­pi­muk­sen – yhtiö toi­mit­taa lait­tei­ta ryt­mi­häi­riöi­den mo­ni­to­roin­tiin

10.09.2020 15:35
Bittiumille Puolustusvoimille toimitettaviin radioihin liittyvä 1,6 miljoonan euron jatkotilaus

Bit­tiu­mil­le Puo­lus­tus­voi­mil­le toi­mi­tet­ta­viin ra­dioi­hin liit­ty­vä 1,6 mil­joo­nan euron jat­ko­ti­laus

17.02.2020 15:59 3
Viron puolustusvoimat tilasi Bittiumilta ohjelmistoradioita – tilauksen arvoa ei kerrota julkisuuteen

Viron puo­lus­tus­voi­mat tilasi Bit­tiu­mil­ta oh­jel­mis­to­ra­dioi­ta – ti­lauk­sen arvoa ei kerrota jul­ki­suu­teen

03.09.2019 11:33 1
Bittiumille uusi tonttivaraus – kaupunginhallitus varasi yhtiölle Linnanmaalta 1,8 hehtaarin tontin

Bit­tiu­mil­le uusi tont­ti­va­raus – kau­pun­gin­hal­li­tus varasi yh­tiöl­le Lin­nan­maal­ta 1,8 heh­taa­rin tontin

05.02.2018 19:33 30
Bittium aloittaa mobiililaitteiden lähetyksen Meksikoon, ensimmäisen tilauksen arvo noin 2 miljoonaa euroa

Bittium aloit­taa mo­bii­li­lait­tei­den lä­he­tyk­sen Mek­si­koon, en­sim­mäi­sen ti­lauk­sen arvo noin 2 mil­joo­naa euroa

18.01.2018 16:15 19
Osakestrategi Oulun seudun pörssiyhtiöistä: Myönteisiä poikkeuksia

Osa­ke­stra­te­gi Oulun seudun pörs­siyh­tiöis­tä: Myön­tei­siä poik­keuk­sia

30.08.2016 09:03 4
Elektrobitistä tuli Bittium

Elekt­ro­bi­tis­tä tuli Bittium

02.07.2015 08:04 8

Elekt­ro­bi­til­le tulossa lo­mau­tuk­sia myös Ouluun

30.04.2014 13:40 5
Elektrobitin omistajilla onnenpäivä - positiivinen tulosvaroitus ja pääomanpalatus

Elekt­ro­bi­tin omis­ta­jil­la on­nen­päi­vä - po­si­tii­vi­nen tu­los­va­roi­tus ja pääo­man­pa­la­tus

17.12.2013 22:03 12