Mainos

Yh­tei­sö­jen ve­ro­tuk­ses­sa jako elin­kei­no­toi­min­nan ja muun toi­min­nan tu­lo­läh­tee­seen poistui – mitkä ovat la­ki­uu­dis­tuk­sen kes­kei­set vai­ku­tuk­set? Miten tehdään muutos ta­lo­yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­seen? Ta­lo­yh­tiön osak­kail­le aiotaan jakaa yh­tiöl­le kuu­lu­nei­ta vas­tui­ta – miten tehdään muutos ta­lo­yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­seen?

Yhteisöjen verotuksessa sovellettava jako elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tulolähteeseen poistui osittain lakimuutoksen myötä 1.1.2020 alkaen. Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa keväällä 2021. Mitkä ovat lakimuutoksen keskeisimmät vaikutukset yhteisöjen verotukseen?

Liisa Tervo, Veroasiantuntija, OTM KPMG Oy Ab
Liisa Tervo, Veroasiantuntija, OTM KPMG Oy Ab

Lakimuutoksen myötä useiden yhteisöjen henkilökohtainen tulolähde poistui ja näiden yhteisöjen tulo lasketaan jatkossa pääsääntöisesti EVL:n mukaan. Tulolähdejaon poistaminen koskee TVL:n 3 §:ssä tarkoitettuja yhteisöjä, kuten osakeyhtiöitä ja osuuskuntia sekä yhdistyksiä ja säätiöitä, joita ei pidetä yleishyödyllisinä yhteisöinä.

Lakimuutoksen myötä elinkeinoverolakiin lisättiin uusi omaisuuslaji, muu omaisuus. Muuta omaisuutta ovat ne yhteisön varat, joita ei lueta elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuuteen. Muuhun omaisuuteen kuuluu lisäksi omaisuus, jota ei käytetä yhteisön tulonhankinnassa.

Lakimuutos laajentaa tappiontasauksen mahdollisuuksia. Elinkeinotoiminnan ja aiemman muun toiminnan tulolähteen tulot ja menot voidaan jatkossa kuitata keskenään. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että veroa ei tarvitse maksaa tilanteissa, jossa yhteisön kokonaistulos on tappiollinen mutta jonkin yksittäisen tulolähteen tulos on voitollinen.

Myös vakuutus- ja vahingonkorvausten veronalaisuus muuttuu. Henkilökohtaisen tulolähteen vakuutus- ja vahingonkorvaukset ovat olleet TVL:n nojalla verovapaita, ellei niitä ole saatu veronalaisen tulon sijaan. Elinkeinotoiminnan tulolähteessä vakuutus- ja vahingonkorvaukset ovat aina veronalaista tuloa.

Lakimuutos voi supistaa edustusmenojen vähennyskelpoisuutta. Henkilökohtaisessa tulolähteessä verotettuun toimintaan on voinut liittyä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneita edustusmenon luonteisia menoja, jotka on TVL:n mukaan voitu vähentää kokonaan. EVL:n mukaan edustusmenoista on vähennyskelpoista vain puolet.

Saamisten menetysten vähennyskelpoisuus muuttuu merkittävästi lakimuutoksen myötä. Saamisten menetykset eivät ole TVL:n mukaan lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia, mutta EVL:n mukaan saamisten menetykset voidaan lähtökohtaisesti vähentää.

Myös konserniavustuksen soveltamisala muuttuu. Jatkossa konserniavustuksen antamiseksi riittää, että osapuolten verotettava tulo lasketaan EVL:n mukaan. Muutos laajentaa konserniavustuksen käyttömahdollisuuksia ja tehostaa mahdollisuuksia konsernin sisäiseen tappiontasaukseen.