Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Vanha Kaleva: Onko sak­sa­lai­sil­la met­sänos­to­ai­kei­ta Suo­mes­sa?

Vanha Kaleva 22.6.1921. Saksalaisten metsänostohankkeet Suomessa. Wastakkaisia tietoja. A.U. kertoo m.m., että nykyään on käynnissä neuwotteluja Suomen waltion ja erään saksalaisen yhtymän wälillä, johon m.m. kuuluu Hugo Stinnes, metsänhakkuuoikeuksien luowutttamisesta Suomesta yhtymälle sen welan maksuksi, mitä Suomella on Saksalle. Kysymys on lähinnä paperipuiden ja propsien hakkuuoikeudesta ja pidetään mahdollisena, että kysymys ratkaistaan myönteiseen suuntaan ehkäpä jo parin kuukauden kuluessa.

Mikäli Hels. S:lle on asianomaiselta taholta ilmoitettu, koskewat neuwottelut nimenomaan metsän hakkuuoikeuksien myymistä eikä Suomen welan maksamista Saksalle, jonka saksalaiset kyllä owat toiwoneet ainakin osaksi saawansa puutawaroissa, mutta josta ei nyt neuwotella. Nythän ei olla wielä edes selwillä siitä, miten suuri Suomen welka Saksalle on.