Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Tilaajille

Vanha Kaleva: Kiel­to­la­ki koituu Suomen ja sen kansan hyö­dyk­si

Kaleva 16.11.1921. Kieltolain waikutukset Ruotsin wastaisella rajaseudulla. Sikäläiset wiranomaiset antawat siitä lausuntoja. Norrbottens-Tidningen -nimisen lehden edustaja on haastatellut eräitä torniolaisia maamme kieltolaista ja saawutetuista kokemuksista sen woimassaolon ajalta.

Huomautettuaan aluksi maamme epäedullisesta asemasta tulliwartioinitiin nähden Ruotsia ja Wiroa wastaan haastattelija jatkaa seuraawaan tapaan: Raittiusolot Torniossa eiwät ole koskaan olleet paremmat kuin nykyään.