Mainos

Työ­lain­sää­dän­tö muuttui vä­li­ai­kai­ses­ti – miten työ­nan­ta­ja voi nyt lo­maut­taa työn­te­ki­jöi­tä?

Koronapandemian seurauksena työlainsäädäntöön säädettiin väliaikaisia tällä erää 30.6.2020 saakka voimassaolevia muutoksia. Niiden avulla helpotettiin erityisesti työntekijöiden lomauttamista. Väliaikaiset lakimuutokset erottuvat alla olevassa tekstissä kursiivilla.

Anne Hirsiniemii Senior Manager (OTM, VT) PricewaterhouseCoopers Oy
Anne Hirsiniemii Senior Manager (OTM, VT) PricewaterhouseCoopers Oy

Lomauttaminen on työsopimuslain (TSL) mukaan mahdollista määräajaksi tai toistaiseksi. Määräaikaisiin lomautuksiin työnantajalla on peruste, kun työvoiman tarve on vähentynyt tilapäisesti (enintään 90 päivää). Toistaiseksi voimassa oleva lomautus on mahdollinen vain taloudellisella tai tuotannollisella irtisanomisperusteella, jolloin työt ovat siis vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi. Lisäksi edellytyksenä on aina, ettei työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. 

Ennen lomautusten toteuttamista asia on käsiteltävä työntekijöiden kanssa TSL:n mukaisessa ennakkoselvitys- ja kuulemismenettelyllä (alle 20 työntekijän yritys) tai yhteistoimintalain (YTL) mukaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa (väh. 20 työntekijän yritys). Yhteistoimintaneuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa tai 14 päivää ja esitys neuvottelujen aloittamisesta on toimitettava työntekijöille viimeistään viisi päivää ennen ensimmäistä neuvottelua. Koronapandemian seurauksena säädettyjen väliaikaisten lakimuutosten myötä YTL:n edellä mainitut vähimmäisneuvotteluajat lyhennettiin lomautustilanteissa viiteen päivään ja TSL:ssa säädetty lomautusilmoitusaika siten, että lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkua aiemman 14 päivän sijaan. Tämän lisäksi TSL:a muutettiin lomautusten osalta siten, että muutosten voimassa ollessa myös määräaikaisia työntekijöitä voidaan lomauttaa. 

Em. lomautuksia koskevien lakimuutosten voimassaolo päättyy tällä erää 30.6.2020, jonka jälkeen on palattava noudattamaan aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä. Työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet lakimuutosten voimassaolon jatkamista vuoden 2020 loppuun saakka, minkä suhteen on syytä seurata tiedotusvälineitä. Lisäksi on huomattava, että työehtosopimusten määräyksillä on etusija suhteessa lainsäädäntöön ja ennen väliaikaisten lakimuutosten soveltamista on tarkistettava, onko kyseessä olevaan työehtosopimukseen sovittu vastaavat muutokset. 

Edellä selostetun lisäksi työnantaja ja työntekijä voivat TSL:n mukaan myös sopia lomauttamisesta. Tämä on kuitenkin mahdollista ainoastaan työnantajan aloitteesta työnantajan toimintaan ja taloudelliseen tilaan perustuen ja sopimuslomautuksen on aina oltava määräaikainen. 

Em. väliaikaiset lakimuutokset eivät koske irtisanomistilanteita ja niiden osalta on siis noudatettava normaaleja menettelyjä. Työnantajan takaisinottovelvollisuutta on kuitenkin väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen työsuhteen päättymisestä lukien. Muutos koskee väliaikaisten lakimuutosten voimassaollessa eli tällä erää 30.6.2020 mennessä irtisanottuja työntekijöitä.