Tuore Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­mus: Lää­ke­hoi­don oh­jeis­ta tai suo­si­tuk­sis­ta poi­ke­taan ikään­ty­nei­den pit­kä­ai­kais­hoi­dos­sa

Tutkimukseen osallistui yhteensä lähes 500 hoitotyön ammattilaista, jotka työskentelevät kunnallisissa ikääntyneiden pitkäaikaishoidon yksiköissä.

Ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa on yleistä lääkehoidon ohjeista ja suosituksista poikkeaminen, osoittaa tuore Oulun yliopistossa tehty väitöstutkimus.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista hoitajista arvioi toteuttavansa lääkehoitoa turvallisesti. Kuitenkin lähes puolet ilmoitti poikkeavansa ohjeista ja suosituksista lääkkeiden antamisessa ja lääkehoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa. 

Kolmannes tutkimukseen osallistuneista hoitajista arvioi, että he eivät aina valmistelleet lääkkeitä käyttökuntoon ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tutkimuksen mukaan potilasturvallisuutta vaaransivat erityisesti lääkkeiden murskaaminen ja kapseleiden avaaminen. 

Suurin osa ikääntyneiden käyttämistä lääkkeistä on suun kautta annettavia lääkkeitä. Aiempien selvityksien mukaan jopa kolmanneksella ikääntyneistä pitkäaikaishoidon potilaista on vaikeuksia niellä lääkkeitä ja tämän vuoksi lääkemuotoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä läheskään kaikkia lääkkeitä ei voi puolittaa tai murskata. 

Lisäksi lääkehoidon kirjaamisessa esiintyi puutteita ja rutiininomaisia tarkistuksia ei aina tehty lääkehoidon eri vaiheissa.

Tutkimuksessa selvisi myös, että mitä paremmin hoitaja koki hallitsevansa farmakologian, infektioiden torjunnan ja lääkelaskennan, sitä paremmin hän myös näytti toteuttavan lääkehoitoa.

Myös hoitajan iällä oli vaikutusta, sillä tutkimuksen mukaan vanhemmat hoitajat noudattivat nuoria hoitajia huolellisemmin lääkehoidon ohjeita ja suosituksia. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä lähes 500 hoitotyön ammattilaista, jotka työskentelevät kunnallisissa ikääntyneiden pitkäaikaishoidon yksiköissä.

Tulokset selviävät terveystieteiden maisteri Markus Karttusen väitöskirjatutkimuksesta, jonka tavoite on tunnistaa lääkehoidon turvallisten toteuttamisen haasteita. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää terveydenhuollon toimintayksiköt, oppilaitokset ja korkeakoulut.

Karttunen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 4. lokakuuta.

Väitös: Ikääntyneiden lääkehoidon turvallisuudessa puutteita
26.9.2019 12:05:00 | Oulun yliopisto
Lääkehoidon ohjeista ja suosituksista poikkeaminen on yleistä ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa, osoittaa tuore väitöstutkimus.

TtM Markus Karttunen tarkasteli väitöskirjassaan lääkehoidon toteutumista hoitohenkilökunnalle suunnatun kyselyn avulla. Tavoitteena on tunnistaa lääkehoidon turvallisen toteuttamisen haasteita hoitotyössä.
Vaikka suurin osa tutkimukseen osallistuneista hoitajista arvioi toteuttavansa lääkehoitoa turvallisesti, lähes puolet ilmoitti poikkeavansa ohjeista ja suosituksista lääkkeiden antamisessa sekä lääkehoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa.
Kolmannes hoitajista arvioi, että he eivät aina valmistelleet lääkkeitä käyttökuntoon ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Potilasturvallisuutta vaaransivat erityisesti lääkkeiden murskaaminen ja kapseleiden avaaminen. Myös lääkehoidon kirjaamisessa esiintyi puutteita.
Rutiininomaisia tarkistuksia ei aina tehty lääkehoidon prosessin eri vaiheissa. Potilaan osallistaminen lääkehoidon prosessiin ei hoitajien arvioiden mukaan myöskään aina toteutunut.
Lääkehoidon aseptiikka toteutui tulosten mukaan kuitenkin hyvin.
Hoitajan kokemus omasta osaamisestaan vaikutti lääkehoitoon, sillä mitä paremmin hoitaja koki hallitsevansa farmakologian, infektioiden torjunnan ja lääkelaskennan, sitä paremmin hän myös näytti toteuttavan lääkehoitoa.
Myös hoitajan iällä oli vaikutusta, nimittäin vanhemmat hoitajat noudattivat nuoria hoitajia huolellisemmin lääkehoidon ohjeita ja suosituksia.
Tutkimukseen osallistui lähes 500 lääkehoitoa työssään toteuttavaa hoitotyön ammattilaista, jotka työskentelivät kunnallisissa ikääntyneiden pitkäaikaishoidon yksiköissä.
”Lääkehoito on tärkeä, mutta samalla haastava osa ikääntyneiden hoitotyötä”, Karttunen sanoo. ”Esimerkiksi lääkkeiden vaikutusten arvioiminen ja haittavaikutusten tunnistaminen vaikeutuvat elimistön ikääntyessä ja sairauksien lisääntyessä.”
Suurin osa ikääntyneiden käyttämistä lääkkeistä on suun kautta annosteltavia valmisteita, mutta aiempien selvitysten mukaan jopa kolmanneksella ikääntyneistä pitkäaikaishoidon potilaista on vaikeuksia niellä lääkkeitä. Näin ollen lääkemuotoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä läheskään kaikki lääkkeet eivät sovellu puolitettavaksi tai murskattavaksi.
Jotta lääkehoito olisi turvallista ja tehokasta, tulee se toteuttaa ohjeita ja suosituksia noudattaen. Myös lääkkeiden vaikutuksia tulee seurata jatkuvasti yhteistyössä potilaan tai omaisten kanssa.
Terveydenhuollon toimintayksiköt voivat hyödyntää väitöskirjassa tuotettua tietoa lääkehoitoprosessien kehittämisessä, hoitohenkilöstön osaamisen vahvistamisessa ja asenteisiin vaikuttamisessa. Tiedosta on hyötyä myös oppilaitoksille ja korkeakouluille lääkehoidon perus- ja täydennyskoulutusten suunnittelussa.
---
Terveystieteiden maisteri Markus Karttunen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 4.10.2019. Hoitotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on: Safe medication administration in long-term elderly care assessed by nursing staff (Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa hoitohenkilöstön arvioimana). Vastaväittäjänä toimii dosentti Päivi Kankkunen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena dosentti Satu Elo Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla, Leena Palotie -salissa 101A (Aapistie 5A) klo 12.