Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Tauno Tön­ni­gin säätiön apu­ra­ho­ja myön­net­tiin Oulun yli­opis­ton väi­tös­kir­ja­töi­hin

Tauno Tönningin säätiö on jakanut tämänvuotiset apurahansa. Kuluva vuosi on säätiön 48. toimintavuosi.

Tauno Tönningin säätiö on jakanut tämänvuotiset apurahansa. Kuluva vuosi on säätiön 48. toimintavuosi.

Oulun yliopiston väitöskirjatöihin suunnattujen apurahojen yhteismäärä on tänä vuonna 196 000 euroa.

Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 46 hakijalle, kun hakijoiden kokonaismäärä oli 136 hakemusta.

Säätiö on myöntänyt toimintansa aikana vajaalle 2000 hakemukselle yhteensä noin 6,3 miljoonaa euroa apurahoja.

Rakennusneuvos Tauno Tönning perusti 1972 nimeään kantavan säätiön puolisonsa Tuovi Tönningin, yliopistonrehtori Markku Mannerkosken, maaherra Niilo Ryhdän ja varatuomari Paavo Saaren kanssa. Rakennusneuvos Tönningin kuoltua vuonna 1985 on sen puheenjohtajana toiminut rouva Tuovi Tönning.

Tauno Tönnigin säätiön apurahojen saajat


Adetunji Adeleye MSc, Joustavuuden arvo Suomen energiajärjestelmissä. Kysyntäjouston sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset vaikutukset, 4 000 €

Annunen Petteri DI, Toimituskyvyn luominen rakennusalan projekteissa, 4 000 €

Fedorova Elena MSc, Bioenergian arvoketjujen sosiaalisen kestävyyden arviointi, 4 000 €

Gogoi Harshita MSc, Biosorbenttien modifiointi ja kehittäminen vesien ja jätevesien käsittelyyn, 3 000 €

Hannula Jaakko DI, Mikroseosaineiden vaikutus suorasammutettujen ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin, 4 000 €

Hietanen Mikko DI, Millimetritaajuusalueen vaiheistettujen antenniryhmien RF-etupäiden suunnittelu, 4 000 €

Isteri Visa DI, Teollisuuden sivuvirtoihin perustuva kalsiumsulfoaluminaatti-sementti (CSA), 4 000 €

Jafari Nokandi Mostafa MSc, Epälineaaristen piirien analysointi, suunnittelu ja toteutus THz-IC:lle, 5 000 €

Jouni Nevalainen FM, Geofysikaalisten aineistojen prosessoinnin ja mallintamisen kehittäminen ja niiden soveltaminen kaivoksen elinkaaren eri vaiheissa, 4 000 €

Juhola Riikka FM, Teollisuuden sivuvirtojen ja biomassojen hyödyntäminen vedenpuhdistuskemikaaleina, 4 000 €

Kaikkonen Pentti DI, Nanorakenteinen bainiitti termomekaanisesti matalassa lämpötilassa käsitellyissä keskihiilisissä teräksissä, 4 000 €

Kaikkonen Ville DI, Projektitutkija Digitaalinen holografiamikroskopia ympäristömittaussovelluksessa: satavan lumen ja veden tarkka kuvapohjainen mittaus,  
4 000 €

Karioja Konsta DI, Signaalinkäsittely ja piirteiden erottelu kehittyneessä konediagnostiikassa, 4 000 €

Kekkonen Jere TtM, Modernin yksittäisiä fotoneita havaitsevan CMOS-teknologiaan pohjautuvan viivasensorin edut Raman-spektroskopian sovelluksissa,  4 000 €

Khan Uzair MSc, Haasteet luonnon kosteikkojen käytössä kaivosvesien käsittelyssä pohjoisissä oloissa, 4 000 €

Khan Hamza MSc, Älykäs verkkoleikkaus 5G:lle ja ajoneuvoverkkojen ulkopuolelle
5 000 €

Kolli Satish Kumar MSc, Austeniittisten ruostumattomien terästen herkistyminen: Kvantitatiivinen ennuste huomioiden termodynamiikan ja massatasapainon vaikutukset
4 000 €

Koskenniska Sami DI, Suotauman ja valurakenteen vaikutus termomekaanisesti käsitellyn ultralujan teräksen kuumavalssausprosessiin ja sitä seuraavaan mikrorakenteeseen
4 000 €

Koskinen Joni DI, Tuotteen elinkaarenhallinta ja IT-sovellukseen perustuva lähestymistapa dataohjautuvien operaatioiden ja johtamisen mahdollistajina yrityksissä
4 000 €

Kumar Dileep MSc, Monisoluinen yhteisprosessointi erittäin luotettavaan millimetriaaltotiedonsiirtoon 5 000 €

Kuosmanen Elina FM, Teknologia Parkinsonin taudin hallinnassa, 4 000 €

Laitinen Tiina DI, Metanolin ja hiilidioksidin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa, 4 000 €

Lakkala Matti Arkkitehti, Nykyaikainen teollinen hirsiarkkitehtuuri Suomessa - Laadullinen tutkimus tämänhetkisistä hirteen liitettävistä mielikuvista sekä tektoniikan roolista arkkitehtonisessa laadussa, 4 000 €

Leppänen Tero DI, Teollisuuden sivutuotteiden tuotteistaminen sekä niiden hyödyntämisen ympärille rakentuvat liiketoimintamallit- ja ekosysteemit, 4 000 €

Li Jing MSc, Geopolymeerien kovettumusprosessin ja huokosrakenteen tutkiminen NMR-spektroskopialla, 4 000 €

Lindholm Maria DI, Väitöskirja työikäisten työturvallisuudesta ja työturvallisuuden kehittämisestä eri vaiheissa, 4 000 €

Mansoori Solmaz MSc, Rakentamisen tuotetietomallin hyödyntäminen tuotteistamisessa
5 000 €

Mohammadparast Tabas Abdollah M.A. Yrittäjyysekosysteemi, kasvuyritykset ja työllisyyden dynamiikka: tapaustutkimuksia Pohjois-Suomesta, 4 000 €

Moradi Neshat MSc, Jäteveden käsittely – Materiaalikehitys, ja adsorptio- ja katalyyttiset tutkimukset, 4 000 €

Muhammad Usman MSc, Huijaushyökkäykset: uhka kasvontunnistusjärjestelmille
5 000 €

Nikarmaa Tiina FM,Oulun/Pohjois-Karjalan jäätikkökielekkeen dynamiikka viimeisen deglasiaation aikana 4 000 €

Nissilä Tuukka DI, Selluloosananokomposiitit orientoidulla kuiturakenteella
4 000 €

Okkonen Hanna KTM, Strategian muodostuminen käytänteiden kautta
5 000 €

Oppenlaender Jonas MSc, Ihmisen ja tekoälyn interaktioiden parempi ymmärtäminen arkikielen louhimisen ja käsittelyn avulla, 5 000 €

Paasovaara Niina FM, Vapaaseen murskautumiseen perustuvan uudentyyppisen Hugger-murskauslaitteen hyödyntäminen rakennusmateriaaleissa,4 000 €

Pauna Tommi DI, Yhteistoiminnallisen projektin toimitusmallin kehittäminen teollisille projekteille, 4 000 €

Perätalo Sari FM, Älykkäiden kaupunkien liiketoimintamallit, 4 000 €

Rusanen Jere DI, Integroidut tehovahvistinarkkitehtuurit 5G-millimetriaaltotaajuuksille 22 nm CMOS FDSOI –teknologialla 4 000 €

Saari Markus DI,Raudan kulkeutuminen ja siihen vaikuttavat tekijät valuma-alueella
4 000 €

Safarpour Mehdi MSc, Matalaenergia ratkaisut IoT sovelluksissa, 4 000 €

Sarbessa Fitsum MSc, Uusien ligandien kehittäminen raskasmetallien poistoon
4 000 €

Seppälä Oskari DI, Teräksen mikrorakenteen kehittymisen simulointi termomekaanisesti ohjatuissa prosesseissa, 4 000 €

Talala Tuomo DI, FM, Sensorin kehittäminen monesta pisteestä tehtävään yhdenaikaiseen Raman- ja fluoresenssielinaikaspektroskopiaan 4 000 €

Oulun yliopisto, Tuomela Anne DI, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman johtaja Rakennustuotannon kehittäminen, lehtoraatti 1 000 €0

Zhang Kaitao MSc, Nano-selluloosapohjaisten filamenttien ja membraanien valmistus monipuolisiin sovelluksiin 4 000 €

Zhang Ruichi MSc, Vanadiinin selektiivinen talteenotto jätevesistä 4 000 €