Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Tal­vi­vaa­ra sai luvan li­sä­juok­su­tuk­siin - ely asetti ehtoja

Kainuun ely-keskus on antanut Talvivaaralle luvan tilapäisiin lisäjuoksutuksiin.

Kainuun ely-keskus on antanut Talvivaaralle luvan tilapäisiin lisäjuoksutuksiin.

Talvivaaralle aikaisemmin myönnetyt juoksutuskiintiöt tulivat täyteen toukokuun puolessa välissä. Talvivaara haki lupaa lisäjuoksutuksiin patoturvallisuuteen vedoten.

Ilmoituksella yhtiö pyysi lupaa käsitellä ja johtaa luontoon kaivosalueelle varastoituja vesiä eteläisen Vuoksen vesistöön 1 200 kuutiota tunnissa ja Oulunjoen vesistöön 800 kuutiota tunnissa.

Ely-keskuksen tänään antaman päätöksen mukaan Vuoksen vesistön suuntaan jätevettä saa juoksuttaa vain sen verran, että Kortelammen padolla vedenpinta ei ylitä viranomaisen määrittämää 204,4 metriä, jonka katsotaan olevan ylin turvallinen taso padolla.

Jätevesien johtaminen Vuoksen vesistöalueen suuntaan tulee järjestää niin, että vedet johdetaan  Ylä-Lumijärven ohi.

Pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan vuotovesiä ja valumavesiä voidaan luvan mukaan johtaa ympäristöön enintään se määrä, mikä on välttämätöntä Kuusilammen avolouhoksen vedenpinnan nousemisen estämiseksi ja kipsisakka-altaiden patoturvallisuusriskin pienentämiseksi.

Kainuun ELY-keskus katsoo, että luvan myöntäminen koko Talvivaaran hakemalle määrälle voisi aiheuttaa ympäristön merkittävän pilaantumisen vaaran.

Ely-keskuksen näkemyksen mukaan tänään sallitusta vesien johtamisesta ei aiheudu pohjaveden tai  pintavesien pilaantumista, sillä veden määrää rajoitetaan ja luontoon johdettavien vesien laatu täyttää keskeisiltä osin voimassa olevan ympäristöluvan määräykset.