Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Soita ha­lu­taan suo­jel­la maan­omis­ta­jien kanssa neu­vo­tel­len – Puo­lan­gan La­ki­suo-Raa­to­suol­la ha­lu­taan lisää suo­je­lu­aluet­ta

Kainuun ely-keskus ehdottaa lisää suojeltavia suokohteita muun muassa Puolangan Lakisuo-Raatosuon alueella.

Lakisuo-Raatosuon pinta-ala on noin 160 hehtaaria, joista yksityismaita on noin puolet. Kainuussa sijaitsee soidensuojelun täydennysehdotuskohteita myös muiden kuntien alueilla. Niitä on saatu osittain suojelun piiriin myös yksityismaiden osalta.

Suoluontotyyppien ja niiden lajiston uhanalaistumisen pysäyttämiseksi tarvitaan soiden lisäsuojelua, kertoo ely-keskus tiedotteessa. Lisäksi kuivattamisen seurauksena heikentyneiden soiden tilaa on parannettava ennallistamisen keinoin.

Ennallistamistoimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan valtion myöntämien määrärahojen mukaan, ja maanomistajien omistamia maita suojellaan vapaaehtoisuuteen perustuen.

Suojelusta maksetaan korvauksia

Lakisuo-Raatosuolla maanomistajien kanssa käytyjä neuvotteluja ei ole vielä aloitettu.

Alueen maanomistajat voivat halutessaan perustaa omistamilleen maille yksityisen suojelualueen tai myydä alueen suojelukaupalla Suomen valtiolle. Suojelusta maksetaan maanomistajalle korvauksia, jotka ovat verotonta tuloa. lisäksi maanomistaja säilyttää metsästysoikeuden yksityisellä suojelualueellaan.

Suojeltavat Helmi-täydennysehdotuskohteet ovat pääsääntöisesti metsätaloudellisesti kannattamattomia jouto- ja kitumaan suoalueita sekä osittain ojitettuja soita.

Soiden lisäsuojelu sekä niihin sisältyvät ennallistamistoimet auttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa. Ohjelman toimenpiteillä parannetaan kymmenien uhanalaisten luontotyyppien ja lukuisten lajien suojelutasoa.