Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Sik­la­ti­lat Oy haastoi La­keus­ta­lon kä­rä­jil­le – yli 650 000 euron vaade tuli Li­min­gan kunnan omis­ta­mal­le yh­tiöl­le yl­lä­tyk­se­nä

Siklatilat Oy on haastanut Kiinteistö Oy Lakeustalon yli 650 000 euron saatavista, jotka Lakeustalo kiistää.
Siklatilat Oy on haastanut Kiinteistö Oy Lakeustalon yli 650 000 euron saatavista, jotka Lakeustalo kiistää.
Kuva: Jukka Leinonen

Sik­la­ti­lat Oy on jät­tä­nyt Ou­lun kä­rä­jä­oi­keu­teen Kiin­teis­tö Oy La­keus­ta­lol­le osoi­te­tun haas­te­ha­ke­muk­sen, jos­sa se vaa­tii kiin­teis­töyh­ti­öl­tä 526 734 eu­ron saa­ta­via ar­von­li­sä­ve­roi­neen. Vaa­teen ko­ko­nais­sum­ma nou­see 653 151 eu­roon. KVR-urak­ka­na ra­ken­ne­tun La­keus­ta­lon urak­ka­hin­ta oli run­saat 7,8 mil­joo­naa eu­roa, jos­ta Sik­la­ti­lo­jen mu­kaan on mak­sa­mat­ta vie­lä 780 953 eu­roa.

Haas­te tuli Li­min­gan kun­nan sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti omis­ta­mal­le kiin­teis­töyh­ti­öl­le yl­lä­tyk­se­nä. La­keus­ta­lo vaa­tii kan­teen hyl­kää­mis­tä en­ne­nai­kai­se­na.

Mak­sa­mat­ta ole­va sum­ma ei ole sen nä­ke­myk­sen mu­kaan vie­lä erään­ty­nyt mak­set­ta­vak­si, kos­ka ra­ken­nuk­ses­sa il­men­nei­tä vir­hei­tä ja puut­tei­ta ei ole kor­jat­tu ei­kä ura­koit­si­ja ole luo­vut­ta­nut kiin­teis­töyh­ti­öl­le luo­vu­tu­sa­si­a­kir­jo­ja. La­keus­ta­lo kat­soo, et­tä sil­lä on kuit­taus­kel­poi­sia vas­ta­saa­ta­via.

Haas­te­ha­ke­muk­sen ta­ka­na ovat eri­mie­li­syy­det, joi­ta Sik­la­ti­loil­la ja La­keus­ta­lol­la on ol­lut ra­ken­nuk­sen vir­heis­tä ja kor­jaus­vas­tuis­ta esi­mer­kik­si La­keus­ta­lon ul­ko­vuo­ra­kuk­sis­sa ja lat­ti­a­ma­te­ri­aa­leis­sa.

Ra­ken­nuk­sen vas­taa­not­to­tar­kas­tus pi­det­tiin mar­ras­kuus­sa 2018. La­keus­ta­lon mu­kaan ra­ken­nuk­ses­sa ha­vait­tiin vas­taa­not­to­tar­kas­tuk­ses­sa sa­to­ja vir­hei­tä ja puut­tei­ta. Koh­de otet­tiin kui­ten­kin vas­taan, kos­ka se oli riit­tä­vän val­mis ja tar­vit­tiin vii­vy­tyk­set­tä toi­mi­joi­den käyt­töön.

Sik­la­ti­lat kat­soo kor­jan­neen­sa vas­taa­not­to­tar­kas­tuk­ses­sa ja ta­kuu­ai­ka­na ha­vai­tut vir­heet niil­tä osin, kuin ne ovat sen nä­ke­myk­sen mu­kaan kuu­lu­neet yri­tyk­sen vas­tuul­le ja nii­den kor­jaa­mis­ta on vaa­dit­tu.

La­keus­ta­lon vas­tauk­sen mu­kaan taas Sik­lan kiin­nos­tus ha­vait­tu­jen rii­dat­to­mien­kin vir­hei­den ja puut­tei­den kor­jaa­mi­seen vä­he­ni vas­taa­not­to­tar­kas­tuk­sen jäl­keen. Vii­mei­set kor­jauk­set teh­tiin ke­säl­lä 2020.

Vii­mei­nen ta­lou­del­li­nen lop­pu­sel­vi­tys­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin jou­lu­kuus­sa 2019. Lop­pu­sel­vi­tyk­sen pöy­tä­kir­jaa ei ole al­le­kir­joi­tet­tu.

Sik­la Oy ja Kiin­teis­tö Oy La­keus­ta­lo ovat so­pi­neet, et­tei­vät kom­men­toi asi­aa pro­ses­sin ol­les­sa vie­lä kes­ken.

Yh­den kom­men­tin Sik­lan kon­ser­ni­joh­ta­ja Jan­ne Nie­mi­nen ha­lu­aa säh­kö­pos­tit­se kui­ten­kin an­taa.

– Meil­lä on Li­min­gan kun­nan kans­sa erit­täin hy­vät vä­lit ja kes­kus­te­lu­yh­teys, ei­kä täl­lä asi­al­la ei ole vai­ku­tus­ta suh­tee­seem­me.

Asi­as­ta ker­toi en­sim­mäi­se­nä Il­ta­sa­no­mat.