San­gin­joen mo­ni­käyt­tö­met­säl­le hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­ma – vir­kis­tys­käyt­töä edis­te­tään, hoito jat­ku­van kasvun pe­ri­aat­teel­la

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina ohjeellisena hoito- ja käyttösuunnitelman Sanginjoen monikäyttömetsälle.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina ohjeellisena hoito- ja käyttösuunnitelman Sanginjoen monikäyttömetsälle. Päätösesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Esa Aalto (vihr.) jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Metsäalueen pinta-ala on kaikkiaan 1 444 hehtaaria. Metsä sijoittuu ehdotetun suojelualueen ulkopuolelle.

Suunnitelma on tehty kaupunginvaltuuston vaatimuksesta.

Ohjeellisen hoitosuunnitelmaan mukaan metsänhoitotyöt aloitetaan kangasmetsistä ja metsäteiden kunnostuksesta.

Leimikkosuunnitelmat pitää kulloinkin tuoda yhdyskuntalautakunnan tiedoksi ja käsiteltäväksi.

Kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden laatimalla suunnitelmalla edistetään metsän käytön monimuotoisuutta ja soiden ennallistamista.

Huomiota kiinnitetään myös virkistyskäytön edistämiseen, metsien hoitoon jatkuvan kasvun periaatteella, eri-ikäisyyteen ja rakenteisuuteen sekä lehtipuuston ja monikerroksellisuuden edistämiseen.

Soiden käyttöön liittyvää selvitystyötä jatketaan edelleen. Soiden vaikutuksesta hiilitaseeseen ja kasvihuonepäästöihin on tutkijoiden kesken erimielisyyttä.

Puustoisilla soilla pitää pyrkiä edistämään puubiomassan kasvua.

Hoitosuunnitelman mukaan Sanginjoen monikäyttömetsässä ennallistetaan vain vähäpuustoisia soita.

Laajemmin suoalueita ennallistetaan suojelualueella, jossa se hoitosuunnitelman mukaan on tehokkainta ja palvelee parhaiten luonnonsuojelutavoitteita.

Varsinaisista soiden hoitoon tähtäävistä toimenpiteistä tehdään myöhemmin lautakunnassa erillinen päätös