Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Po­ti­laan Lää­kä­ri­leh­ti: Neu­ro­lo­gian pro­fes­so­rin mukaan ko­ro­na­tar­tun­nan vält­te­ly on yhä jär­ke­vää

Koro­na­tar­tunnan vält­tely on neuro­logian pro­fes­sorin Ris­to O. Roi­neen mukaan edelleen jär­kevää. Roine kommentoi asiaa Potilaan lääkärilehdessä.

Koro­na­tar­tunnan vält­tely on neuro­logian pro­fes­sorin Ris­to O. Roi­neen  mukaan edelleen jär­kevää. Roine kommentoi asiaa Potilaan lääkärilehdessä.

Professoria huoles­tuttaa, et­tä kaik­kien suoma­laisten aja­tellaan nyt sairas­tavan tau­din ja si­ten saa­van sii­hen immu­ni­teettia. Ko­ronaan voi kui­tenkin sai­rastua jo pian uu­destaan.

– Pitkit­tyneet, myös toimin­ta­kykyä heiken­tävät oi­reet ovat yleisiä ko­ronan sairas­ta­neilla. Ko­rona ei ole vaa­raton in­fektio, jo­ka kaik­kien kan­nattaa sai­rastaa. Suo­men lin­ja sii­tä, et­tei long co­vid olisi va­kava kansan­ter­vey­del­linen on­gelma, poik­keaa radi­kaa­listi kansan­vä­li­sestä näke­myk­sestä, Roi­ne  toteaa Potilaan Lääkärilehdessä.

Yhdys­val­loista on tuo­retta da­taa, jon­ka mu­kaan long co­vidia sairas­taisi jo­pa seit­semän pro­senttia väes­töstä.

Roi­ne on ta­vannut vastaa­no­tollaan myös omik­ronin jäl­keen long co­vid -oi­reita saa­neita poti­laita.