Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

MTK: val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mat pel­to­va­hin­got "rä­jäh­ti­vät aivan uudelle ta­sol­le" – lintua toi­vo­taan siir­ret­tä­väk­si luon­non­suo­je­lu­lais­ta met­säs­tys­lain piiriin

MTK:n mukaan viljelijät ovat ilmoittaneet lintujen aiheuttamista vahingoista yli tuplasti viime vuoteen verrattuna.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan valkoposkihanhien aiheuttamat peltovahingot ovat lisääntyneet vuosittain, mutta tänä keväänä "ne räjähtivät aivan uudelle tasolle": viljelijät ovat ilmoittaneet vahingoista yli tuplasti viime vuoteen verrattuna, tiedottaa MTK. 

Tiedotteen mukaan viljelijät ovat ilmoittaneet valkoposkihanhien aiheuttamia peltovahinkoja yli 8000 hehtaarin alueelta. Vahinkoilmoituksia on yli 300 tilalta, ja niitä jätetään lisää koko ajan. Jo nyt valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen määrä on siis selvästi yli kaksinkertainen viime kevääseen verrattuna. 

Vahingot keskittyvät Pohjois-Karjalaan ja Kaakkois-Suomeen. MTK:n mukaan niitä kuitenkin syntyy vuosittain laajenevalla alueella myös naapurimaakunnissa.

Liitto vaatii ripeitä lakimuutoksia

MTK vaatiikiin "ripeitä toimia lintujen aiheuttaman vahinkojen hillitsemiseksi ja korvaamiseksi". 

– On täysin perusteetonta, että valkoposkihanhi on edelleen erittäin tiukasti suojeltu laji. Suomen hallituksen tulee ryhtyä välittömiin toimiin valkoposkihanhen siirtämiseksi luonnonsuojelulaista metsästyslain sääntelyn piiriin, toteaa MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen tiedotteessa.

MTK:n mukaan kontrolloitu metsästys on saatava nopeasti keinovalikoimaan, sillä lintujen yksilömäärä kestää hyvin metsästyspaineen. Vahinkoperusteiset poikkeusluvat on liiton mukaan oltava käytettävissä joustavasti ja ilman viiveitä.

Liiton mielestä Suomen on myös aktiivisesti edistettävä myös EU-tasoisen sääntelyn muuttamista. Valkoposkihanhi pitäisi MTK:n mukaan siirtää lintudirektiivin liitteeseen II/1, joka mahdollistaisi jatkossa tavanomaisen metsästyksen ilman poikkeuslupia. Samassa yhteydessä pitäisi välittömästi käynnistää riistavahinkolain uudistus, jotta valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot saataisiin korvattua nopeasti ja täysimääräisesti metsästyslain alaisuudessa. 

MTK:n mukaan myös metsästykseen ja muuhun häirintään perustuva karkottaminen tarvitsisi rinnalleen järjestelyn, jossa hanhille järjestetään ruokailu- ja levähdyspeltoja yhteiskunnan tuella.

Lue myös: Met­säs­tä­jä­lii­ton eh­do­tus: val­ko­pos­ki­han­hen suo­ja­met­säs­tyk­ses­sä seu­rat­ta­va Ruotsin ja Tanskan mallia pel­to­va­hin­ko­jen eh­käi­se­mi­sek­si – "Va­hin­got ylit­tä­vät jo sie­to­kyn­nyk­sen"