Mainos

Kun­ta­vaa­lit 2021: Miten kan­nus­taa nuoria yrit­tä­jyy­teen ja mitä kunnan hyvä han­kin­ta­osaa­mi­nen on? Näin puo­lueet vas­taa­vat

Pyysimme alueemme suurimpia puolueita vastaamaan kahteen yrittäjyyteen liittyvään kysymykseen. Puolueiden piiritoimistot saivat vapaat kädet vastaajan valinnassa. Vastaajina on näin ollen joko puolueen valitsema ehdokas tai sitten kysymyksiin on vastattu puolueen yhteisellä suulla.

Tätä kysyimme

1. Mitkä ovat mielestäsi parhaat keinot kannustaa nuoria yrittäjyyteen?

2. Mitä kunnan hyvä hankintaosaaminen on ja miten se näkyy käytännössä?


-

1. Meillä on monta nuoren yrittäjän sankaritarinaa. Niitä löytyy esimerkiksi pelien kehittäjistä. Toivottavasti heistä tulee joskus samanlaisia esimerkkejä nuorille kuin vaikkapa ammattilaiskiekkoilijat. Yrittäminen on vastuunottamista omasta tekemisestään, sitä ja talousosaamista oppii hyvin nykykoulussa.

2. Esimerkiksi lähiruoan hankinta paikallisilta viljelijöiltä ja kunnan urakoiden laadinta niin, että pienet paikalliset yrittäjät pysyvät tarjouskisassa mukana on parasta elinkeinopolitiikkaa. Laki mahdollistaa tämän, osaaminen näkyy juuri siinä, miten hankinnat päätyvät oman alueen yrittäjille.

SUOMEN KESKUSTA Juha Sipilä, kansanedustaja


-

1. Parhaita ovat keinot, joilla nuoret saavat myönteisiä ja innostavia kokemuksia. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi vierailut paikallisiin yrityksiin, yrityskyliin ja Kesäyrittäjä-ohjelma. Nämä ovat käytännönläheisiä ja hauskoja tapoja tutustua yrittämiseen. Ammattiopistojen ja lukion yrityskursseja voisi täydentää sillä, että yrittäjiä kävisi kouluissa kertomassa yrittämisestä.

2. Hyvä hankintaosaaminen on tehokasta ja järkevää kunnan varojen käyttöä. Hankintojen tulee olla perusteltuja, koska turhan tai liian suuren hankinnan kilpailutuksella ei saada säästöjä. Hallintokuntien ja kunnan johdon on omavalvonnalla varmistettava se, että hankinnoissa noudatetaan hankintalakia, normeja sekä hankintamääräyksiä.

VIHREÄ LIITTO Janne Rajala, yrittäjä, asiantuntija


-

1. Vapaus tehdä työtä omilla ehdoilla on paras kannustin. Alkuun auttaa muiden esimerkki sekä erilaiset tukipalvelut aloittavalle yrittäjälle, muun muassa sparraus ja yrityshautomotoiminta. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että yrittäjäksi lähtee omasta tahdostaan.

2. Julkisissa hankinnoissa hyvällä hankintaosaamisella pyritään saavuttamaan kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu huomioiden ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen sekä markkinoiden toimivuuden ja innovaatioiden edistäminen. Nämä on otettava huomioon laadullisissa kriteereissä ja myös asetettaessa esivaatimuksia tarjoajille. Myös alueellisilla pien- ja mikroyrityksillä on oltava mahdollista osallistua hankintoihin.

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Antti Haapala, yrittäjä


-

1. Yrittäjille on luotava sosiaaliturva, joka takaa toimeentulon. Yrittäjän oman eläketurvan maksamiseen tulee kehittää malleja, joilla maksettava summa ei ole yksinyrittäjällekään kohtuuton eikä eläke jää hyvin pieneksi. Nuorille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville voisi suunnata kilpailuja, joissa parhaat ideat palkitaan esim. yritystuella, jonka avulla yrityksen toiminnan aloittaminen helpottuu.

2. Kunnailla tulisi olla hankintaohjelma, joka ohjaa kunnan hankintojen kilpailutusta ja opastaa ostotoiminnan kehittämisessä. Hankitaosaamisella kunnan hankinnoissa varmistetaan esimerkiksi kestävän kehityksen kriteerit, mikä ohjaa laatimaan kriteerit niin, että lähellä tuotetun edut tulevat huomioiduksi. Hyödykkeen laatu ja kestävyys tulee huomioida hankinnoissa niin, ettei esimerkiksi pelkällä halvan hinnan perusteella voi hankintoja tehdä.

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT Leena Askeli, erityisluokanopettaja, pääluottamusmies


-

1. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri luodaan jo peruskoulussa lisäämällä yrittäjyyspainotteisia luokkia, yrittäjien ja nuorten vuorovaikutusta sekä yrityselämän perusteiden opettamista. Yrityksen perustaminen pitää tehdä nuorille nykyistä helpommaksi ja yhteiskunnan on kannustettava yritystoiminnan aloittamista. Kevytyrittäjyysmalleja on kehitettävä niin, että kynnys alkaa yrittäjäksi olisi matala.

2. Hankintoja pitää hoitaa ammattitaitoisesti ja tarjouspyyntöjen tulee olla selkeitä. Hankinnat pitää jakaa riittävän pieniin kokonaisuuksiin, jotta paikallisilla ja pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus tarjota palvelujaan. Kunnan tulisi hankkia palvelut ostopalveluina yrityksiltä aina kun se on taloudellisesti tehokkaampaa kuin omana tuotantona. Laatua tulee valvoa jatkuvasti.

KANSALLINEN KOKOOMUS Sami Pikkuaho, yrittäjä, sairaanhoitaja


-

1. Kunnan toiminnassa yrittäjyys on esitettävä nuorille positiivisena ratkaisuna tehdä työtä ja hankkia toimeentulo. Yrittäjyyttä on tuettava esimerkiksi alv-velvollisuuden alarajan nostolla, yrittäjän perusturvan parantamisella ja pitkällä tähtäimellä perustulolla.

2. Kuntien on tunnettava markkinat. Hankintapyyntöjä tehdessä on varmistettava, että paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua hankintoihin. Hankintoja on pilkottava, jotta pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuuksia osallistua kilpailutuksiin. Hankinnoissa otetaan huomioon hinnan lisäksi laatu sekä eettiset näkökulmat. Kuntien on valvottava hankintojaan, jotta saadaan mitä on tilattu.

VASEMMISTOLIITTO Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto


-

1. Yläasteella yrittäjäkasvatus kurssimuotoikseksi oppiaineeksi ja oppilaille tutustumiskäyntejä yrityksiin jo hyvin varhaisessa kouluiässä. Viestinnässä painopiste nuorille tulisi olla yrityskentän laajuudessa, jotta kävisi jo varhain selville se, että mikä tahansa idea voi johtaa yrityksen perustamiseen ja vähintäänkin itsensä työllistämiseen.

2. Kuntapäättäjillä täytyy olla saumaton yhteistyö alueen yritysten ja sinne yritystään suunnittelevien toimijoihin kanssa. Kaavoituksella hyvät liikenneyhteydet, edulliset tontit ja toimiva muukin infra sekä huippuunsa viritetyt opintomahdollisuudet tukevat monipuolistuvaa elinkeinosektoria ja investointihankkeita. Kuntien on hankinnoissaan ensisijaisesti pyrittävä käyttämään alueen omien yritysten palveluja ja tuotteita.

SININEN TULEVAISUUS Pohjois-Pohjanmaan Siniset ry