Mainos

Kestävä lii­ke­toi­min­ta haas­taa: ”Y­ri­tys­ten pitää omilla toi­mil­laan ja va­lin­noil­laan vai­kut­taa ym­pä­röi­vään yh­teis­kun­taan – olla ra­ken­ta­mas­sa kes­tä­väm­pää tu­le­vai­suut­ta”

Sami Heikkilä Aluejohtaja, Nordea
Sami Heikkilä Aluejohtaja, Nordea

Hiilivapaa teräs, sähköpolttoaineet, suola-akut, hiilidioksidin talteenotto, vähähiiliset rakennusmateriaalit ja jatkuvasti kallistuvat päästöoikeudet. Verkkokaupat, jotka myyvät myös käytettyjä vaatteita, kodintarvikeliikkeet, jotka vuokraavat työkaluja niiden myymisen lisäksi.

Osa näistä on tulevaisuutta, osa totta jo tänään. Kaikille yhteistä on uusien ratkaisujen ja liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen, joilla pyritään ratkomaan ilmastonmuutoksen haasteita, varmistamaan liiketoiminnan kestävyys ja menestymisen edellytykset tulevaisuudessa. Koska yrityksiin kohdistuu voimistuva muutospaine kuluttajakysynnän, teollisten arvoketjujen ja lainsäädännön kautta, on kestävyyskysymyksiin syytä kiinnittää huomiota jo tänään.

Mitä kestävä liiketoiminta sitten on? Kestävä liiketoiminta huomioi liiketoiminnan vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan, hyvää taloudellista tulosta unohtamatta. Tätä kutsutaan myös vastuulliseksi liiketoiminnaksi. Yritykset voivat omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan laajemmin kuin perinteisesti on ajateltu.

Liiketoiminnan kestävyyttä voi parantaa esimerkiksi minimoimalla hukkaa kaikessa toiminnassa, sillä hukan minimointi parantaa kannattavuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Materiaalitehokkuuden lisäksi hukan minimointi voi tarkoittaa tuotannon ja toimitusten virheiden vähentämistä lean-oppien mukaisesti, hukkalämmön hyödyntämistä ja tuotannon sivuvirtojen hyötykäyttöä.

Kestävään liiketoimintaan nivoutuvat myös alustatalous ja jakaminen. Esimerkkinä Manufacturing as a Service -malli, jossa tehtaiden hukkakapasiteettia jaetaan muiden yritysten käyttöön. Näin vähennetään tarvetta rakentaa uusia tuotantolaitoksia ja vältetään hiilidioksidipäästöjä.

Me Nordeassa uskomme, että yritysten pitää omilla toimillaan ja valinnoillaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja olla rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta.

Vihreät yrityslainat ovat osa Nordean panostusta kestävään yhteiskuntaan. Laina perustuu markkinoilta saatavaan vihreään rahoitukseen, joka on korvamerkitty ympäristölle hyödyllisiin hankkeisiin. Näin yrityksen arvoketju on vastuullinen myös rahoituksen osalta.

Vihreillä yrityslainoilla voidaan rahoittaa investointeja, joilla on positiivisia ympäristövaikutuksia. Kannustammekin asiakkaitamme huomioimaan kestävyyskysymykset myös investointipäätöksissään: miten hankkeessa on huomioitu esimerkiksi energiatehokkuus, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, tai ympäristön kannalta kestävä luonnonvarojen käyttö? Enkä onko rakennushankkeessa kiinnitetty huomiota kiinteistön elinkaarivaikutuksiin ja hyödynnetäänkö hankkeessa uusiutuvaa energiaa?

Edistämme kestävämpiä investointeja ja vihreää siirtymää myös yhdessä Euroopan investointirahasto EIR:n kanssa. Nämä vihreät yrityslainat ovat osa Euroopan unionin investointiohjelmaa Invest EU:ta, ja kriteerit hyväksyttäville hankkeille nojaavat EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin. Ohjelma mahdollistaa hankkeille 0,25 prosenttiyksikköä matalamman lainakoron.

Kestävyys on kilpailuetukysymys ja hieman pidemmällä aikavälillä myös rahoituskelpoisuuskysymys. Näistä syistä lainan värillä on väliä.