Vanhat kuvat : Näin teol­li­suus tuli Rus­koon, myös kaa­to­pai­kan alue ke­hit­ty­nyt val­ta­vas­ti

Luitko jo tämän? : Maan­tiel­lä liikkuu en­nä­tyk­sel­li­sen paljon käyt­tö­kiel­los­sa olevia autoja

Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Kainuun kes­kuss­sai­raa­lan päi­vys­tyk­ses­sä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le – uusia tar­tun­to­ja Ter­ra­fa­mes­sa ja pri­kaa­til­la

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­laan päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kan odo­tus­ti­las­sa on voi­nut al­tis­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le maanantaina.

Kainuun sote kertoo tiedotteessa, että altistus on tapahtunut 15. maaliskuuta kello 18.54 – 19.54 vä­li­se­nä ai­ka­na.  Paikalla olleita hen­ki­löitä pyydetään ottamaan yhteyttä päi­vys­tys­nu­me­roon 116 117 tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä var­ten.

Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta jo aiem­min Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan tar­tun­nois­ta ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Yk­si lä­hi­pii­rin al­tis­tu­nut hen­ki­lö on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Ter­ra­fa­mes­sa raportoitiin maanantaina myös toi­nen, ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen hen­ki­lön tar­tun­ta, jo­hon liit­tyen vii­si hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Tois­tai­sek­si ei ole tie­toa liit­tyy­kö ta­paus aiem­piin tar­tun­toi­hin, tar­tun­nan­jäl­ji­tys on me­neil­lään.

Kai­nuun pri­kaa­tin tar­tun­ta­ryp­pää­seen il­moi­tet­tiin maanantaina seit­se­mäs va­rus­mie­hen po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los.  Kainuun sote kertoi maanantaina, että noin 220 va­rus­mies­tä on al­tis­tu­nut tapauksessa.

– Vie­lä pu­hum­me Kai­nuus­sa yk­sit­täi­sis­tä tar­tun­nois­ta ja pri­kaa­tin ta­pauk­ses­sa ryp­pääs­tä, em­me­kä epi­de­mias­ta. Yh­teis­tä näil­le kui­ten­kin on, et­tä tar­tun­nan läh­teet tu­le­vat maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta. On syy­tä va­rau­tua, et­tä ti­lan­teen ke­hit­ty­mi­nen jat­kuu ei-toi­vot­tuun suun­taan, kom­men­toi Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri tiedotteessa.