Mainos

Juha Väy­ry­nen haluaa nostaa han­kin­ta­vi­ran­omais­ten ja yrit­tä­jien välisen mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lun avain­ase­maan han­kin­to­ja teh­täes­sä

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asioiden asiantuntija Juha Väyrynen auttaa yrittäjiä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Hänen mielestä markkinavuoropuhelu hankintaviranomaisten ja yrittäjien välillä on avainasemassa hankintoja tehtäessä.

Juha Väyrynen sanoo, että yhdessä hyvin valmisteltu hankinta on aina parempi kuin ilman markkinavuoropuhelua tehty hankinta.
Juha Väyrynen sanoo, että yhdessä hyvin valmisteltu hankinta on aina parempi kuin ilman markkinavuoropuhelua tehty hankinta.

Julkisten hankintojen kokonaismäärä on vuosittain on vajaat 50 miljardia euroa. Summa koostuu tuhansista isoista ja pienistä hankinnoista. Hankintaviranomaisia ovat kunnat, kaupungit, seurakunnat, sairaanhoitopiirit, koulutusorganisaatiot sekä valtion viranomaiset.

Hankintaviranomaisen vastuulla on kertoa tarjouspyynnöstä etukäteen, koska vuoropuhelu yrittäjien kanssa on tärkeää. Toiminnan on oltava yrittäjälähtöistä.

”Markkinavuoropuhelussa on parannettavaa. Hankintaviranomaisen pitäisi järjestää infotilaisuuksia ja ilmoittaa tarjouspyynnöistä nettisivuillaan ja mediassa sekä olla suoraan yhteydessä alueen yrityksiin. Myös yritysten täytyy tehdä aktiivista myyntityötä ja olla paikan päällä, kun julkisista hankinnoista puhutaan”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asioiden asiantuntija Juha Väyrynen ohjeistaa.

Paikalliset yritykset pääsevät mukaan kilpailutuksiin seuraamalla julkisia hankintoja www.tarjouspalvelu.fi -sivustolta. Siellä julkaistaan kaikki yli 214 000 euron hankinnat ja niitä koskevat tarjouspyynnöt.

Alle 60 000 euron hankintoja julkaistaan www.pienhankintapalvelu.fi ja www.hankipalvelu.fi -sivustoilla.

Suuria eroja kilpailutuksessa

Kuntien välillä on hyvinkin suuria eroja hankintojen kilpailutuksessa. Ongelmana on se, että kaikkia hankintoja tarkastellaan isoille hankinnoille asetettujen sääntöjen mukaan.

Suurempiakin hankintoja voidaan toteuttaa jakamalla hankinnat tarkoituksenmukaisiin osiin niin, että pienemmätkin yritykset pystyvät osallistumaan kilpailutukseen.

”Lainsäädäntö kannustaa viranomaisia ottamaan tarjouspyyntöjen jättövaiheessa huomioon myös paikalliset yritykset, joilla ei ole mahdollisuutta kilpailla isojen hankintojen säännösten mukaan”, Väyrynen korostaa.

Esimerkiksi lumityöt voidaan kilpailuttaa kunnassa siten, että yksi yrittäjä tarjoaa tehtäväksi koko kunnan sijaan ainoastaan tiettyjen kaupungiosien tai kylien lumityöt.

Päättäjien ja viranomaisten olisi hyvä ymmärtää se, että jos oman alueen yrittäjät voittavat tarjouskilpailussa, se tuo alueelle verotuloja ja ylläpitää palveluita.

”Päättäjät voisivat miettiä hankintojen valintakriteereitä tästäkin näkökulmasta pelkäämättä turhaan hankintalain rikkomista.”

"Jos oman alueen yrittäjät voittavat tarjouskilpailussa, se tuo alueelle verotuloja ja ylläpitää palveluita.”
Juha Väyrynen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asioiden asiantuntija

Hyvä julkinen hankinta ei ole epäselvä tai vaikeasti tulkittava. Siitä ei myöskään tehdä valituksia. Hyvässä hankinnassa markkinavuoropuhelua on käyty aktiivisesti yritysten kanssa.

Erään kunnan ulkoalueiden hoitamisen kilpailutus on esimerkki todella huonosta julkisesta hankinnasta.

”Tarjouspyyntö julkistettiin helatorstaita edeltävänä päivänä. Tarjoajia pyydettiin jo perjantaina ilmoittamaan, osallistuvatko he tulevana maanantaina pidettävään ulkoalueisiin tutustumiseen. Jos tätä ei ehtinyt tehdä, ei voinut osallistua kilpailutukseen. Reagoimisaika tarjouksen tekemiseen oli kohtuuttoman lyhyt. Näistä syistä kilpailutus keskeytettiin ja käynnistettiin uudestaan. Kyseisen kunnan kannalta se ei ollut hyvä asia”, Väyrynen harmittelee.

Erityisesti pienissä kunnissa ei ole riittävästi osaamista julkisten hankintojen kilpailuttamiseen.

”Monesti pienissä organisaatioissa työtä tehdään oman työn ohella. Ratkaisuksi ei automaattisesti kelpaa keskisuurissa ja suurissa kaupungeissa vallalla oleva ajattelu, että hankinnat täytyy tehdä keskitetysti. Tärkeämpää on hankintalain oikea tulkinta ja sellainen tarjouspyyntö, jonka kriteerit toimittajille vastaavat sitä, mitä markkinoilla on oikeasti tarjolla.”

Juha Väyrynen
  • Yrityssektorin ammattilainen
  • Tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjille hankinta-asiantuntijan palveluita;  julkinen sektori on ollut yhtenä Väyrysen asiakassegmenttinä vuodesta 1988 alkaen
  • Työskennellyt aikaisemmin kahden eri pörssiyhtiön ja kolmen yksityisomisteisen yhtiön johtotehtävissä kolmella eri vuosikymmenellä; Nykyisin yhtiöt tunnetaan nimillä CGI, Fujitsu, Nortal ja Kaleva Media
  • Toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana yksityisomisteisessa ohjelmistoalan yhtiöperheessä ja ohella yrityksien hallituksissa
  • Itsenäinen yrittäjä