AVI antoi Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mol­le ym­pä­ris­tö­lu­van

Aluehallintovirasto (AVI) kertoo tiedotteessaan, että se on myöntänyt ympäristöluvan Kanteleen Voima Oy:n NordFuel-bojalostamon toimintaan. NordFuel Oy:n biojalostamon päätuote on puuraaka-aineesta valmistettu liikennepolttoaineena käytettävä etanoli.

Aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen pääosin hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen Haapaveden biojalostamon toimintaan sekä käsiteltyjen jätevesien johtamiseen purkuputkella Pyhäjokeen Haapajärven alapuolella.

Biojalostamon toimintaan kuuluvat päätuotteena ajoneuvojen polttoaineeksi tarkoitetun etanolin (noin 65 000 tonnia vuodessa) valmistus, energiantuotanto kaasukattilalla sekä jätteen laitosmainen ja ammattimainen hyödyntäminen sekä käsittely lietteenpolttokattilassa.

Yhtiö kertoo omassa tiedotteessaan, että sen laitoksen avulla on mahdollista kattaa noin 450 000 ajoneuvon vuosittainen biopolttoaineiden tarve.

– Kesäkuussa saatu TEMin investointituki ja nyt tämä ympäristölupapäätös antavat osaltaan edellytykset edetä hankkeessa laitossuunnitteluvaiheeseen. Haapaveden biojalostamo vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan biotalouden ekosysteemiä ja siten luo edellytyksiä uusille kotimaisille innovaatiolle sekä uudelle yritystoiminnalle, toteaa NordFuelin toimitusjohtaja Andreas Rasmus.

Biojalostamon päätoimintaa palvelevia aputoimintoja ovat muun muassa biopolttoaineterminaalin toiminta, ilmaan johdettavien päästöjen käsittely sekä jäte- ja jäähdytysvesien käsittely ja johtaminen. Biojalostamo tuottaa sivutuotteinaan ligniiniä, raakatärpättiä sekä biokaasua. Biojalostamo toimii kiinteässä yhteydessä Haapaveden voimalaitoksen kanssa.

Biojalostamon raaka-aineet ovat puupohjaisia sahateollisuuden sivutuotteita ja metsäraaka-aineita. Biojalostamossa puubiomassan selluloosa ja hemiselluloosa hajotetaan sokereiksi. Sokereista valmistetaan etanolia, joka väkevöidään polttoainekäyttöön sopivaksi väkeväksi etanoliksi.

Päätöksessä on annettu lupamääräykset ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämiseksi ja rajoittamiseksi. Aluehallintovirasto on rajoittanut sekä vesiin johdettavia aine- ja lämpöpäästöjä että ilmaan johdettavia päästöjä. Eräiltä osin päästöjä on rajoitettu huomattavasti ympäristölupahakemusta tiukemmin. Määräykset koskevat lisäksi muun muassa energiantuotantoa, jätteiden käsittelyä sekä toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailua.

Pyhäjokeen Haapajärven alapuolella johdettavia päästöjä on rajoitettu muun muassa ravinteiden, kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen, sulfaatin sekä useiden metallien osalta. Lisäksi luvan saaja on velvoitettu toimittamaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ensimmäisen toimintavuoden tehostettuun tarkkailuun perustuva selvitys jäteveden laadusta ja vaikutuksista sekä päästöistä ilmaan.

Aluehallintovirasto voi selvityksen perusteella tarvittaessa täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.

Pyhäjokeen johdettavista biojalostamon käsitellyistä jätevesistä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan vahingon vähentämiseksi ja estämiseksi on määrätty 10 000 euron vuotuinen kalatalousmaksu. Luvan saaja on määrätty asettamaan 2 500 000 euron vakuus esimerkiksi toiminnan lopettamisesta aiheutuvien toimien varmistamiseksi.

AVIn päätökseen voi hakea muutosta 14. elokuuta saakka.

Päivitetty kello 9.49: Lisätty yhtiön kommentti.