Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Radio Kaleva
Kuukausi
AC Oulu metsästää seurahistoriansa ensimmäistä pystiä Helsingissä, Radio Kaleva on paikalla ja selostaa Liigacupin finaalin suorana

AC Oulu met­säs­tää seu­ra­his­to­rian­sa en­sim­mäis­tä pystiä Hel­sin­gis­sä, Radio Kaleva on pai­kal­la ja se­los­taa Lii­ga­cu­pin fi­naa­lin suorana

29.03.2023 16:45 5
Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun sotapakolaisten auttamiseksi

Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun so­ta­pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

20.03.2023 11:50
Ilo Aalto kutoo pipoja sekä balaclava-huppuja nuorena yrittäjänä – Vuosi yrittäjänä -ohjelma pyrkii antamaan opiskelijoille valmiuksia työllistyä itsenäisesti valmistumisen jälkeen

Ilo Aalto kutoo pipoja sekä ba­lac­la­va-hup­pu­ja nuorena yrit­tä­jä­nä – Vuosi yrit­tä­jä­nä -oh­jel­ma pyrkii an­ta­maan opis­ke­li­joil­le val­miuk­sia työl­lis­tyä it­se­näi­ses­ti val­mis­tu­mi­sen jälkeen

16.03.2023 09:15 2
"Monen päivän revontulimyrsyn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nukkumaan" – oululainen revontulimies Jouni Jussila vaikuttuu vuosienkin jälkeen taivaan värivaloista

"Monen päivän re­von­tu­li­myr­syn aikaan toivoo jo pilviä, että pääsisi nuk­ku­maan" – ou­lu­lai­nen re­von­tu­li­mies Jouni Jussila vai­kut­tuu vuo­sien­kin jälkeen taivaan vä­ri­va­lois­ta

14.03.2023 14:00 1
Miten oppilaiden oppimismotivaatio kasvaa ja oppituntihäiriöt vähenevät? – Tyrnävän Kuulammen koululla vahvat tulokset uudessa opetuskokeilussa

Miten op­pi­lai­den op­pi­mis­mo­ti­vaa­tio kasvaa ja op­pi­tun­ti­häi­riöt vä­he­ne­vät? – Tyr­nä­vän Kuu­lam­men kou­lul­la vahvat tu­lok­set uudessa ope­tus­ko­kei­lus­sa

13.03.2023 15:22 3
Rokkia & villahousuja – Takalo & Viikate – Roadtrip ja radio!

Rokkia & vil­la­hou­su­ja – Takalo & Viikate – Roadt­rip ja radio!

10.03.2023 15:02 1
Videoharrastuksesta ammatiksi – Petteri Stavén muistelee suomalaisten lyhytelokuvien kultakautta

Vi­deo­har­ras­tuk­ses­ta am­ma­tik­si – Petteri Stavén muis­te­lee suo­ma­lais­ten ly­hyt­elo­ku­vien kul­ta­kaut­ta

09.03.2023 16:21 1
Tärkeään löytyy aina aikaa – Kuuntele Aakko + avec: Janne Koskelan haastattelu

Tär­keään löytyy aina aikaa – Kuun­te­le Aakko + avec: Janne Kos­ke­lan haas­tat­te­lu

07.03.2023 14:00
Paikallisoppaaksi opiskellut Sirpa Törmä kaipaa pohjoiseen vahvempaa ja monimuotoisempaa elämysmatkailua

Pai­kal­lis­op­paak­si opis­kel­lut Sirpa Törmä kaipaa poh­joi­seen vah­vem­paa ja mo­ni­muo­toi­sem­paa elä­mys­mat­kai­lua

06.03.2023 14:00 2
Oulun yliopisto on mukana kansallisessa Generation AI -hankeessa, jossa kehitetään lasten ja nuorten sekä opettajien tekoälyä koskevaa ymmärrystä ja osaamista

Oulun yli­opis­to on mukana kan­sal­li­ses­sa Ge­ne­ra­tion AI -han­kees­sa, jossa ke­hi­te­tään lasten ja nuorten sekä opet­ta­jien te­ko­älyä kos­ke­vaa ym­mär­rys­tä ja osaa­mis­ta

04.03.2023 12:00 4
Kotimaisen pelialan musiikki saa kunnianosoituksen albumin muodossa – mukana oululaislähtöinen kapellimestari Saku Mattila

Ko­ti­mai­sen pe­li­alan mu­siik­ki saa kun­nian­osoi­tuk­sen albumin muo­dos­sa – mukana ou­lu­lais­läh­töi­nen ka­pel­li­mes­ta­ri Saku Mattila

03.03.2023 10:19
Vanhemmat
”Roska kiinnostaa” – Vahtimestari Tommi Saha kertoo ylistetyn drag queen -hahmonsa synnystä

”Roska kiin­nos­taa” – Vah­ti­mes­ta­ri Tommi Saha kertoo ylis­te­tyn drag queen -hah­mon­sa syn­nys­tä

28.02.2023 15:00 1
Rockia, räimettä ja roppakaupalla tukea – Kuuntele Radio Kalevasta, miten Rock Academy Raahe edistää nuoria bändejä eteenpäin urallaan

Rockia, räi­met­tä ja rop­pa­kau­pal­la tukea – Kuun­te­le Radio Ka­le­vas­ta, miten Rock Academy Raahe edistää nuoria bändejä eteen­päin ural­laan

27.02.2023 16:30
Pahanlaatuinen syöpädiagnoosi sai Jenna Antinmaan ajattelemaan elämän loppumista – positiivinen asenne ja puoliso auttoivat keskittymään asioihin, joihin pystyi itse vaikuttamaan

Pa­han­laa­tui­nen syö­pä­diag­noo­si sai Jenna An­tin­maan ajat­te­le­maan elämän lop­pu­mis­ta – po­si­tii­vi­nen asenne ja puoliso aut­toi­vat kes­kit­ty­mään asioi­hin, joihin pystyi itse vai­kut­ta­maan

25.02.2023 12:00 3
Kurkista Kiekkostudio Lämärin kulisseihin, näin tehtiin Raksilassa "alkulämmöt" ennen Kärpät–KooKoo -ottelua – katso tallenne radiolähetyksen tekemisestä

Kur­kis­ta Kiek­ko­stu­dio Lämärin ku­lis­sei­hin, näin tehtiin Rak­si­las­sa "al­ku­läm­möt" ennen Kär­pät–­Koo­Koo -ot­te­lua – katso tal­len­ne ra­dio­lä­he­tyk­sen te­ke­mi­ses­tä

22.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Huumeiden hallitsema nuoruus oli Jaakko Taivalojalle painajainen, josta irti päästyään hän haluaa auttaa muita

Huu­mei­den hal­lit­se­ma nuoruus oli Jaakko Tai­val­ojal­le pai­na­jai­nen, josta irti pääs­tyään hän haluaa auttaa muita

21.02.2023 14:23 3
Kaksisuuntainen mielialahäiriö vei Henna Saarenkedolta rakastamansa työn, mutta sitten hän alkoi kirjoittamaan vaikeuksistaan – kuuntele esikoiskirjailija Saarenkedon tarina

Kak­si­suun­tai­nen mie­li­ala­häi­riö vei Henna Saa­ren­ke­dol­ta ra­kas­ta­man­sa työn, mutta sitten hän alkoi kir­joit­ta­maan vai­keuk­sis­taan – kuun­te­le esi­kois­kir­jai­li­ja Saa­ren­ke­don tarina

15.02.2023 15:29 2
Oulun seudun omaishoitajat viettävät juhlavuottaan – toiminnanjohtaja Minnamaria Salminen Radio Kalevan haastattelussa

Oulun seudun omais­hoi­ta­jat viet­tä­vät juh­la­vuot­taan – toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na­ma­ria Sal­mi­nen Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa

14.02.2023 12:49 1
Aakko + avec -sarjan avauksessa haastateltavana Antti Goman ja puheenaiheena bi-seksuaalisuus

Aakko + avec -sarjan avauk­ses­sa haas­ta­tel­ta­va­na Antti Goman ja pu­heen­ai­hee­na bi-sek­suaa­li­suus

13.02.2023 18:09
Kuuntele tekoälystä kiinnostuneen Youtuben tutkimusmatkailijan Ville Mäkipellon haastattelu Radio Kalevassa

Kuun­te­le te­ko­älys­tä kiin­nos­tu­neen You­tu­ben tut­ki­mus­mat­kai­li­jan Ville Mä­ki­pel­lon haas­tat­te­lu Radio Ka­le­vas­sa

11.02.2023 12:30