Liikenne: Useat ket­ju­ko­la­rit lait­toi­vat Oulun ja Kem­pe­leen lii­ken­teen se­kai­sin

Mielenterveys: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la toi­vo­taan apua kesällä avat­ta­vas­ta syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta

Luitko jo tämän: Nyt puhuu Kärp­pien pu­heen­joh­ta­ja Heikki Kont­sas, mutta hen­ki­lös­tö­vaih­dok­sis­ta hän vai­ke­nee

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Yli 80 nautaa löytyi kuol­lee­na lumen alta Sii­ka­joel­ta

Sii­ka­jo­en Rel­le­tis­tä on löy­det­ty lu­men al­ta yli 80 kuol­lut­ta nau­taa. Po­lii­si tut­kii ta­paus­ta nimik­keil­lä tör­keä eläin­suo­je­lu­ri­kos ja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­nen.

Sii­ka­jo­en Rel­le­tis­tä on löy­det­ty lu­men al­ta yli 80 kuol­lut­ta nau­taa. Po­lii­si tut­kii ta­paus­ta nimik­keil­lä tör­keä eläin­suo­je­lu­ri­kos ja ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­nen.

– Kun­han kaik­ki lu­met su­la­vat, lu­ku­mää­rä tar­ken­tuu. Sil­tä se täs­sä vai­hees­sa näyt­tää, et­tä siel­lä on yli 80 kuol­lut­ta nau­taa, yli­ko­mi­sa­rio Han­nu Men­so­nen ker­too Raa­hen Seu­dul­le.

Eläin­lää­kä­ri oli löy­tä­nyt kuol­lei­ta nau­to­ja tar­kas­tus­käyn­nil­lä, min­kä jäl­keen po­lii­si sai asi­as­ta tut­kin­ta­pyyn­nön. Alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan osa nau­dois­ta oli­si ol­lut kuol­lee­na jo pidempään.

– Nau­to­jen kuo­li­nai­ka mää­rit­tyy tut­kin­nan ai­ka­na, Men­so­nen muis­tut­taa.

Po­lii­si ei ole vie­lä sel­vit­tä­nyt eläin­ten kuo­lin­syy­tä. Ta­paus­ta tut­kii myös Evi­ra.

– Tä­män het­ki­sen tie­don pe­rus­teel­la pi­de­tään mah­dol­li­se­na, et­tä kuol­leet nau­dat oli­si­vat ol­leet osit­tain poh­ja­ve­si­a­lu­eel­la tai sen vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä. Se on ai­heut­ta­nut sen, et­tä eri vi­ra­no­mais­ta­hoi­hin on ol­tu asi­as­ta yh­tey­des­sä. Eläin­ten omis­ta­jaa ei ole vie­lä kuul­tu, mut­ta tu­lem­me kuu­le­maan ih­mi­siä asi­aan liit­ty­en, Men­so­nen ker­too.

Poliisin mukaan eläimet ovat ylämaankarjaa, ja niiden kuolinsyyn selvittämiseen menee useita viikkoja.

Ta­pauk­ses­ta ker­toi en­sim­mäi­se­nä Sii­ka­jo­ki­laak­so.