Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Vih­rei­den uusi met­sä­oh­jel­ma ta­sa­pai­noi­lee suo­je­lun ja hyö­ty­käy­tön välillä – ta­voit­tei­ta riittää mar­jan­poi­min­nan edis­tä­mi­ses­tä hak­kui­den ra­joit­ta­mi­seen

Puolueen mukaan Suomen metsien käyttö ei ole nyt sosiaalisesti eikä ekologisesti kestävällä pohjalla.

Vihreiden mielestä Suomen metsien yllä piilee uhkia, jotka pitää torjua. Puolueen uusi metsäpoliittinen ohjelma on yksi keino.
Vihreiden mielestä Suomen metsien yllä piilee uhkia, jotka pitää torjua. Puolueen uusi metsäpoliittinen ohjelma on yksi keino.

Vihreiden puoluevaltuuskunta päättää sunnuntaina puolueen uuden metsäpoliittisen ohjelman hyväksymisestä.

Kahdentoista vuoden takaisen ohjelmapaperin korvaavan tuoreen pumaskan lähtökohtiin kuuluu näkemys, jonka mukaan Suomen metsien käyttö ei ole nyt sosiaalisesti eikä ekologisesti kestävällä pohjalla. Hakkuumäärissä on paikoin ylitetty myös puuntuotannollinen kestävyys.

Ohjelmaesityksen muita peruskiviä ovat Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, uhanalaisten lajien suojelu ja metsien virkistyskäytön voimakas lisääntyminen.

Toisaalta ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon myös metsänomistajien, metsätalouden ja puunjalostusteollisuuden taloudelliset intressit. Siksi sen tavoitteet tuntuvat tasapainottelulta suojelun ja hyötykäytön välillä.

Kymmeniä toimenpide-ehdotuksia

Ohjelmaan on kirjattu 12 päätavoitetta. Niistä on poimittavissa lukuisia passiiviin kirjoitettuja toimenpide-ehdotuksia:

– Määritellään Luonnonvarakeskuksen suurimman ylläpidettävän hakkuukertymän rinnalle kestävän hakkuun määrä.

– Otetaan käyttöön maankäyttömuutosmaksu aina, kun maankäyttötarkoitus muuttuu.

– Vähennetään voimallista maanmuokkausta.

– Palautetaan avohakkuille puuston järeyteen perustuva päätehakkuukriteeri.

– Selvitetään mahdollisuutta maksaa metsänomistajalle korvausta hiilivaraston kasvattamisesta.

– Asetetaan puubiomassan polttamiselle voimalaitoksissa polttoainevero.

– Pienennetään metsien hakkuuintensiteettiä.

– Vahvistetaan metsien monikäyttöön perustuvia elinkeinoja, kuten kestävää luontomatkailua ja luonnontuotteiden keräilyä sekä viljelyä.

– Lisätään puurakentamisen määrää nykyistä nopeammin.

– Kohdennetaan yrityksille maksettavien tukien painopiste pitkäaikaisten ja korkean jalostusarvon tuotteiden tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin.

– Lasketaan merkittävästi Metsähallituksen Metsätalous Oy:n tulostavoitteita ja hakkuumääriä.

– Suojellaan nopealla aikataululla yli 140-vuotiaat valtion metsät ja perustetaan uusia luonnonpuistoja.

– Saatetaan muun muassa ojitukset luvanvaraisiksi.

– Kirjataan lakiin vesistöjen ympärille minimisuojakaista, jonka metsätalouskäyttöä rajoitetaan.

– Turvataan jokamiehenoikeudet kaikessa päätöksenteossa.

– Turvataan saamelaisten oikeudet.