Lukijalta
Mielipide

Vastine: Päivittäinen vedentuotanto turvattava

Kiiminkijoen kalastusalueen edustaja on esittänyt asioita Kalevan 26.10. julkaisemassa kirjoituksessa, joihin Oulun Vesi haluaa esittää oman näkemyksensä.

Kirjoitus on vastine Kalevassa 26. lokakuuta ilmestyneeseen mielipidekirjoitukseen "Hintan vesilaitoksen laajennus tähtää Viinivaaran ve­de­not­to­hank­kee­seen, ja on siis ennenaikainen".

Kiiminkijoen kalastusalueen edustaja on esittänyt asioita Kalevan 26.10. julkaisemassa kirjoituksessa, joihin Oulun Vesi haluaa esittää oman näkemyksensä.

Kirjoittaja haluaa tietoisesti yhdistää varavedenhankinnan nykyisten pintavesilaitosten kehittämiseen. Edellisessä kirjoituksessamme 26.10. on seikkaperäisesti kerrottu puhdistuskapasiteetin lisäämisen perusteet, eivätkä ne suoraan liity varavedenhankintaan.

Vuonna 2015 valtuuston tekemässä vedenhankintaa linjaavassa päätöksessä muutettiin hankeperusteita siten, että kaupunki tulee turvautumaan pääasiassa Oulujoen pintaveteen, jota täydennetään toisesta vesilähteestä saatavilla pohjavesillä, kuten lainsäädäntö edellyttää. Viinivaaran pohjavedenoton lupaprosessi puolestaan on pitkittynyt monimutkaistuneen lupakäytännön takia useita vuosia.

Päivittäinen vedentuotanto kaupunkilaisille on turvattava häiriötilanteissakin ja Hintan vesilaitoksen puhdistuskapasiteetin lisääminen on välttämätöntä tehdä no­peasti riippumatta siitä, miten pohjavedenoton lupa-asia tulee etenemään.

Nykyisin kumpikin vesilaitos on pidettävä jatkuvassa tuotannossa, eikä vanhentuvien laitosten peruskunnostuksia voida määrättömästi siirtää.

Hintan laajennuksen suunnittelussa on asianosaisten kanssa keskusteltu jo aiemmissa vaiheissa ja keskustelut sekä kuulemiset jatkuvat kaavoitusprosessin käynnis­tyessä.

Pohjavedenoton lupavalmistelussa on tehty hyvin laajat vaikutusselvitykset vesistöihin ja luontoon. Esimerkiksi pohjavedenoton lupahakemukseen sisältyvä lähdeselvitys on laajin selvitys, mitä lähteiden osalta on Suomessa tehty.

”Hankkeen aikana kaikilla osapuolilla on ollut mahdollisuus osallistua järjestettyihin tilaisuuksiin ja viranomaisten maastokatselmuksiin sekä ilmaista mielipiteensä lupa-asian kuulemisen yhteydessä.”

Emme voi mitenkään yhtyä kirjoittajan esittämään kritiikkiin koskien hankkeen vaikutusten ar­viointia saati hakijan asennetta. Suurimpien maanomistajien ja kuntien kanssa on ollut neuvotteluja, jossa näkökannat ovat olleet erilaiset. Yksittäisten maan- ja vesialueen omistajien kuulemiseen ei alueen laajuus huomioiden ole ollut mahdollisuutta. Hankkeen aikana kaikilla osapuolilla on kuitenkin ollut mahdollisuus osallistua järjestettyihin tilaisuuksiin ja viranomaisten maastokatselmuksiin sekä ilmaista mielipiteensä lupa-asian kuulemisen yhteydessä.

Hakemusasiakirjoissa on selvästi esitetty yksittäisille maanomistajille maksettavat korvaukset ja miten ne on määritetty yleisesti käytettävien korvausperusteiden mukaan. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tulee lupaviranomaisena päätöksessään ratkaisemaan sekä hankkeen vaikutuksiin että kor­vauksiin liittyvät asiat.

Suuren kokoluokan hankkeilla on yleensä aina vaikutuksia myös muuhun yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristöön. Hintan laitoslaajennuksella on valitettavia vaikutuksia laitoksen vieressä sijaitseviin kiinteistöihin, ja Viinivaara–Kälväsvaara-alueen pohjavedenotolla on vaikutuksia muun muassa alueen lähteisiin.

Kummallakin hankkeella parannetaan merkittävästi yhdyskunnan jokapäiväisen toiminnan kannalta kriittistä vesihuoltopalvelua, ja hankkeilla turvataan vedentuotanto ja -jakelu kaikissa tilanteissa yhdyskunnan tarpeisiin.

Vesihuollon riskienhallinta vaatii investointeja, jotka turvaavat kaupunkimme elinvoimaa.

Oulun alueen asukkaita palvelevana vastuullisena vesihuoltolaitoksena haluamme ehdottomasti välttää sellaisen tilanteen syntymisen, että vedentuotantohäiriön sattuessa joutuisimme Oulussa turvautumaan talousveden astiajakeluun ja palvelulaitosten evakuointeihin.

Jouni Lähdemäki

johtaja, Oulun Vesi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.