Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Vanha Kaleva: Ase­vel­vol­li­sia ei haluta käyttää tul­li­po­lii­sei­na ra­ja­val­von­nas­sa

Kaleva 7.3.1923. Rajawartioinnin järjestäminen. Muuta neuwoa ei liene kuin turwautua edelleen nykyiseen järjestelmään ja pyytää lisämäärärahaa eduskunnalta. Meille ilmoitetaan: Kysymys rajawartioinnin uudelleen järjestämisestä, joka paraillaan on ministeriwaliokunnan walmisteltawana, joutuu lähipäiwinä waltioneuwoston ratkaistawaksi. Kysymys on osoittautunut siksi waikeasti ratkaistawaksi, että on hywin mahdollista, että hallitus on pakoitettu pyytämään eduskunnalta lisämäärärahaa nykyisen tullipoliisin säilyttämistä warten ainakin toistaiseksi.

Sotawäen ylipäällikkö, samoin kuin puolustusministerikin, wastustaa jyrkästi asewelwollisten käyttämistä tähän tarkoitukseen. Rajakomendantti on taas sitä mieltä, ettei suojeluskuntalaisia woida käyttää rajawartioinnissa. Tehtyjen laskelmien mukaan ei siten syntyisi mitään säästöä, jota eduskunta edellytti kehoittaessaan käyttämään sotawäkeä tähän tarkoitukseen. Tämän johdosta ei liene toistaiseksi, kunnes asia on perinpohjaisesti selwitetty, muuta neuvoa, kuin turwautua nykyiseen järjestelmään ja pyytää sitä warten lisämäärärahaa. Eduskunnan myöntäwät warat owat jo nyt loppumaisillaan.

Wiljanwiljelyksen turwaaminen

Maataloustuottajain keskusliitto esittää sitä tarkoittawia toimenpiteitä. Maataloustuottajain keskusliiton työwaliokunnan kokouksessa t.k. 2 päiwänä päätettiin wiljamarkkinoilla nykyään wallitsewan tilanteen johdosta kääntyä maatalousministeriön puoleen ja esittää, että asetettaisiin erityinen pienempi komitea laatimaan esitystä wiljanwiljelysten yleisestä merkityksestä ja toimenpiteistä sen turwaamiseksi.

Niinikään oli käsiteltäwänä kysymys erikoisen hankintakonttorin perustamisesta huolehtimaan waltiolaitosten wiljahankinnoissa. Periaatteesta päätettiin tällaisen toimiston perustamista puoltaa ja ewästettiin lähemmin keskusliiton edustajaa neuwottelukokousta warten, joka asiasta maatalousministeriön toimesta päättää.

Filmintekijöiden vaarat

New York, 5.3. (STT) Howard Yong on pudonnut alas kahdeksannen kerroksen korkeudesta kiivetessään erästä filmiä varten hotelli Martiniguen erästä seinää myöten.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.