Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­leen sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö jul­kai­si tuhdin paketin eh­do­tuk­sia jul­ki­sen ta­lou­den vah­vis­ta­mi­sek­si – mi­nis­te­riö leik­kai­si in­dek­si­ko­ro­tuk­sis­ta ja val­tion­avus­tuk­sis­ta sekä ko­rot­tai­si var­hais­kas­va­tus­mak­su­ja

Helsinki

Valtiovarainministeriö (VM) on julkaissut tuhdin paketin erilaisia keinoja, joilla voitaisiin vahvistaa julkista taloutta tulevina vuosina. Ministeriön ehdotuksissa on niin menoleikkauksia ja rakenneuudistuksia kuin veronkiristyksiäkin.

VM painottaa, että kokonaisuutta ei ole tarkoitettu sellaisenaan toteutettavaksi, vaan tukemaan julkista keskustelua ja poliittista päätöksentekoa.

Valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa työeläkeindeksiin, kansaneläkeindeksiin ja kuluttajahintoihin sidottujen etuuksien indeksikorotusten pienentämistä prosenttiyksiköllä vuodessa neljän vuoden ajaksi. Tämä ei koskisi toimeentulotukea.

Lisäksi VM muun muassa leikkaisi kotihoidontukea ja korottaisi varhaiskasvatuksen enimmäismaksuja, alentaisi tulorajoja ja lieventäisi sisaralennuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamia valtionavustuksia VM alentaisi asteittain noin 200–400 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa kotihoidontuen leikkaamista, varhaiskasvatuksen enimmäismaksujen korottamista, tulorajojen alentamista ja sisaralennusten lieventämistä. Kuvituskuva.
Valtiovarainministeriö ehdottaa muun muassa kotihoidontuen leikkaamista, varhaiskasvatuksen enimmäismaksujen korottamista, tulorajojen alentamista ja sisaralennusten lieventämistä. Kuvituskuva.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Lisäksi VM ehdottaa muun muassa työttömyysturvan lapsikorotusten poistamista ja luopumista kokonaan tai osittain muista kuin ansiotuloihin perustuvista työeläkekarttumista. Jo aikaisemmin ministeriö on ehdottanut erilaisia muutoksia ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja sen kestoon.

Säästöjä VM etsisi myös siitä, että jokainen suorittaisi vain yhden korkeakoulututkinnon. Se haluaisi myös korkeakouluihin lukukausimaksut. Lisäksi korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa alennettaisiin tai se poistettaisiin.

Ministeriö leikkaisi myös kehitysyhteistyömäärärahoista noin 200–300 miljoonaa euroa laskemalla Suomen bruttokansantulo-osuutta asteittain kohti OECD-maiden keskiarvoa.

Arvonlisäveroihin korotuksia

Verotuottoja voitaisiin valtiovarainministeriön mukaan kasvattaa korottamalla alennettuja arvonlisäverokantoja, uudistamalla osinkoverotusta ja korottamalla maapohjan kiinteistöverotusta.

Lisäksi VM ehdottaa muun muassa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden poistamista tai sen rajaamista. Ansiotuloverotuksen kiristämistä VM ei suosittele.

Kartoituksessa ei oteta kantaa siihen, miten paljon verotusta tulisi kiristää.

Talouskasvu ei ongelmaa korjaa

Ministeriön mukaan Suomen julkisen talouden rakenteet on luotu nykyistä suotuisamman väestö- ja talouskehityksen aikana eikä rahoituspohja riitä enää ylläpitämään kaikkia julkisen puolen tehtäviä.

Valtiovarainministeriö esitti joulukuussa virkamiespuheenvuorossaan, että julkista taloutta tulisi vahvistaa eri keinoin vähintään 9 miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana.

Konkreettisesti tämä tarkoittaisi VM:n mukaan sitä, että tarvittavien menoja vähentävien ja tuloja lisäävien toimien mittaluokka olisi pysyvästi yli 1 600 euroa vuodessa jokaista suomalaista kohti.

Ennakoitua nopeampikaan talouskasvu ei pysty ongelmaa korjaamaan, VM katsoo.

– Sen sijaan meno- ja tulorakennetta on korjattava merkittävästi, jotta julkinen talous saataisiin vakaalle uralle.