Oulu: Terwa Towerin huo­neis­to­ho­tel­li ja toi­mis­to­ti­lat jä­te­tään pois

Oikeuden tuomiot: Ou­lu­lais­fes­ti­vaa­lis­ta vaa­dit­tiin oi­keu­des­sa yli 100 000 euron kor­vauk­sia

Polkupyörät: Va­paa­eh­toi­set ke­rä­si­vät Oulun kes­kus­tas­ta 850 hy­lät­tyä pyörää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ter­ra­fa­me sai luvan uraanin tal­tee­not­toon, lupaa pe­rus­tel­laan yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­edul­la

Valtioneuvosto katsoo päätöksessään, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Uraani tulee Talvivaarassa sivutuotteena. Arkistokuva.
Uraani tulee Talvivaarassa sivutuotteena. Arkistokuva.
Kuva: Neuvonen Juha

Valtioneuvosto on myöntänyt Sotkamossa sijaitsevalle Terrafame Oy:lle luvan uraanin talteenottoon, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa. Terrafame jätti lupahakemuksensa valtioneuvostolle lokakuussa 2017.

Valtioneuvosto katsoo, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. Ennen käytön aloittamista uraanin talteenottolaitos tarvitsee vielä Säteilyturvakeskuksen (STUK) antaman käynnistämisluvan. 

Lue myös Analyysi: Huolellinen ja pitkä lupaprosessi herättää luottamusta Terrafamen uraa­ni­tuo­tan­toon

Valtioneuvosto myönsi luvan myös Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelijalostusyksikössä erotetun uraanin talteenottoon. Kyseessä on uraani, joka päätyi Harjavaltaan vuosina 2011–2015, kun Sotkamon kaivokselta vietiin sinne materiaalia jatkojalostukseen. Harjavallasta Sotkamoon siirrettävän uraanin enimmäismäärä saa kuitenkin olla enintään 10 000 kiloa.

Uraani otetaan talteen prosessin yhteydessä

Uraanin talteenottoa varten ei louhita malmia erikseen Sotkamossa, vaan talteenotto tapahtuu prosessiliuoksesta.

Terrafamen laitoksella uraani erotetaan prosessista sinkkisulfidin saostuksen jälkeen erillisessä talteenottolaitoksessa. Laitos on jo valmiina kaivosalueella.

Uraani kuljetetaan Terrafamesta niin sanottuna puolituotteena ulkomaille jatkojalostukseen. Siellä siitä valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoaineeksi sopivaa raaka-ainetta.

Terrafamesta saatavan uraani-puolituotteen tuotantomääräksi arvioidaan enintään 250 uraanitonnia vuodessa.

Jatkojalostusta varten tuote kuljetetaan laitoksille, jotka ovat kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) ydinmateriaalivalvonnan piirissä. Ministeriön mukaan tämä varmistaa sen, että uraani hyödynnetään vastuullisesti ja vain rauhanomaisiin tarkoituksiin.

Ympäristöministeriön lausunnossa todetaan, että uraanin talteenotto vähentää merkittävästi uraanin kerääntymistä alueella ja vesiympäristöön. Kainuun ely-keskus on samoilla linjoilla. Sen mukaan kaivostoiminnan ympäristövaikutukset alueella ovat pienemmät silloin, jos uraanilaitos otetaan käyttöön, kuin tilanteessa, että toimintaa jatketaan ilman uraanin talteenottoa.

Uraanin talteenottoluvan mukaan Terrafamen on seurattava jätekertymää ja jätteiden käsittelyn toteutumista sekä raportoida tulokset Säteilyturvakeskukselle vuosittain.

Myönnetty lupa on voimassa kaivoksen toiminta-ajan, kuitenkin enintään vuoden 2050 loppuun. Se lakkaa olemasta voimassa, jos uraanin talteenottoa ei aloiteta kolmen vuoden kuluessa sen lainvoimaiseksi tulosta.