Ruu­kis­sa syntyi sun­nun­tai-il­ta­na kak­si­päi­nen son­ni­va­sik­ka – Tilan isäntä: "1800 poi­itus­ta takana, mutta täl­lais­ta en ole ennen nähnyt"

Yr­jä­nän ti­lal­la Ruu­kis­sa syn­tyi myö­hään sun­nun­tai-il­ta­na har­vi­nai­nen kak­si­päi­nen va­sik­ka.

Sonnivasikan molemmat päät olivat kehittyneet normaalisti.
Sonnivasikan molemmat päät olivat kehittyneet normaalisti.
Kuva: Tiina Niinimaa

Yr­jä­nän ti­lal­la Ruu­kis­sa syn­tyi myö­hään sun­nun­tai-il­ta­na har­vi­nai­nen kak­si­päi­nen va­sik­ka.

– 1800 poi'itus­ta ta­ka­na, mut­ta tällaista en ole ennen nähnyt, ti­lan isän­tä Ju­ha­ni Yr­jä­nä puis­te­lee pää­tään.

Tar­ja Yr­jä­nä ker­too son­ni­va­si­kan ol­leen emän­sä en­sim­mäi­nen, mut­ta täy­sin nor­maa­li­ko­koi­nen ja -ai­kai­nen.

– Hie­hon oli mää­rä poi­kia noin vii­kon pääs­tä, mut­ta tämä on ihan nor­maa­lia heit­toa, Tarja Yrjänä poh­tii.

Poi­ki­mi­sen vai­keu­den luul­tiin joh­tu­van va­si­kan huo­nos­ta asen­nos­ta. Kak­si­päi­syys huo­mat­tiin vas­ta liki vii­si­tun­ti­sen syn­ny­tyk­sen jäl­keen.

Eläi­mel­lä oli nor­maa­lin va­si­kan ta­paan nel­jä jal­kaa ja yk­si kau­la, joka ja­kau­tui nis­kan koh­dal­la kah­dek­si pääk­si. Mo­lem­mat päät oli­vat oi­kein­muo­dos­tu­nei­ta, niis­sä oli suut, sil­mät ja kor­vat pai­kal­laan. Hie­ho lo­pe­tet­tiin en­nen hä­tä­sek­ti­o­ta, mut­ta va­sik­ka syn­tyi elä­vä­nä. Se kui­ten­kin kuo­li en­nen kuin eläin­lää­kä­ri eh­ti sen lo­pet­ta­maan.

– Mo­lem­mat kie­let kä­vi­vät pari mi­nuut­tia, Tar­ja Yrjänä ku­vai­lee.

Kak­si­päis­ten va­si­koi­den syn­ty­mi­nen ei ole täy­sin poik­keuk­sel­lis­ta, mut­ta erit­täin har­vi­nais­ta. Suo­men tun­ne­tuin kak­si­päi­nen va­sik­ka on syn­ty­nyt 1950-lu­vul­la Ete­lä-Suo­mes­sa, ja se on täy­tet­ty­nä Hel­sin­gin luon­non­tie­teel­li­sen mu­se­on ve­to­nau­la.

Sii­ka­jo­ki­var­ren edel­l­li­nen kak­si­päi­nen va­sik­ka syn­tyi Kes­ti­läs­sä vuon­na 2014. Tiet­tä­väs­ti Ruu­kis­sa vas­taa­vaan ei ole ai­em­min tör­mät­ty.