Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Valokuvat: Eläin­ten päivää vie­te­tään tänään, katso lu­ki­joi­den ottamia eläin­ku­via

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Pu­das­jär­vi vetoaa päät­tä­jiin – 110-paik­kai­sen vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen lopetus veisi työ­paik­ko­ja ja vai­kut­tai­si pal­ve­lu­jen ky­syn­tään

Maahamuuttovirastolta (Migri) tullut tieto Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven toimipisteen mahdollisesta lopettamisesta ei johda ainakaan vielä yt-neuvotteluihin.

Vastaanottokeskuksella on iso merkitys Pudasjärven kaupungille. Arkistokuva.
Vastaanottokeskuksella on iso merkitys Pudasjärven kaupungille. Arkistokuva.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Maahamuuttovirastolta (Migri) tullut tieto Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven toimipisteen mahdollisesta lopettamisesta ei johda ainakaan vielä yt-neuvotteluihin. Lak­kaut­ta­mis­ta kä­si­tel­lyt val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön aset­ta­ma alu­eel­lis­ta­mi­sen koor­di­naa­ti­o­ryh­mä on ko­kouk­ses­saan jät­tä­nyt asi­an pöy­däl­le.

Pu­das­jär­ven kau­pun­kia sekä Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­liit­toa ha­lu­taan kuul­la mah­dol­li­sen lak­kaut­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta alueeseen.

Työ­ryh­mäs­sä mu­ka­na ole­va Poh­jois-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Tert­tu Sa­vo­lai­nen totesi Ii­jo­ki­seu­tu-lehdelle, et­tä vas­taa­not­to­kes­kuk­sel­la on iso mer­ki­tys Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le.

– On hyvä, et­tä työ­ryh­mä saa kä­si­tel­tä­väk­seen kau­pun­gin ja maa­kun­ta­lii­ton lau­sun­not, Sa­vo­lai­nen sanoo.

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Mari Käl­kä­jä (kesk.) ker­too Iijokiseudulle, et­tä Pu­das­jär­vel­tä on ol­tu asiasta yh­tey­des­sä maan hallitukseen. Hänen mukaansa nyt yritetään vaikuttaa siihen, että työ­pai­kat säilyvät ja hy­vin toi­mi­va kes­kus voi jatkaa.

Vastaanottokeskus avattiin Pudasjärvelle Rimminkankaalle vuonna 2008. Vuonna 2010 se muutti entiseen vanhusten palvelutaloon.

Pudasjärven vastaanottokeskus on ainoa valtion operoima turvapaikkapäätöstä odottavien keskus, muut ovat yksityisiä. Keskuksessa on 110 asiakaspaikkaa ja 12 työntekijää. Jos lopettamispäätös tehdään, yt-neuvottelut aloitetaan Oulun vastaanottokeskuksen koko henkilöstön kanssa. Jo suljettu Oulun alaikäisyksikkö on tarkoitus lakkauttaa virallisesti

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt useiden vuosien ajan. Viime vuonna Migri vähensi henkilöstöään 140 ihmisellä.

Pudasjärvellä lakkautussuunnitelmista kertomassa käyneen Migrin vastaanottoyksikön johtajan Pekka Nuutisen mukaan tarvetta on edelleen useiden satojen asiakaspaikkojen sulkemiseen. Ylisuuren majoituskapasiteetin ylläpitäminen on kallista. Tavoitteena on pitää vastaanottokeskusten käyttöaste 90 prosentissa.

Migri maksaa Pudasjärven vastaanottokeskuksen tilasta vuokraa 22 000 eu­roa kuus­sa.

Vastaanottojärjestelmässä oli vuoden vaihteessa mukana noin 8 000 henkilöä. Rauman ja Paiholan toimipisteet suljetaan kesäkuussa. Suurinta osaa vastaanottokeskuksista operoi SPR.

Vastaanottokeskuksia on toiminnassa vielä 41. Pohjois-Pohjanmaalla keskus toimii Oulun ja Pudasjärven lisäksi Ruukissa, jossa toiminnasta vastaa SPR. Kajaanissa vastaanottokeskuksen toiminnasta vastaa kaupunki, Kemissä ja Rovaniemellä SPR.