Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­don ke­hit­tä­mi­nen po­li­tii­kan kes­kiöön

Näin eduskuntavaalien alla omaishoidon kehittäminen on monen ehdokkaan vaalilupausten joukossa. Se on ymmärrettävää, sillä omaishoito on asia, joka koskettaa lähes jokaista suomalaista jossakin vaiheessa elämää, joko omaishoitajana tai hoidettavana.

Omaishoidettavat ovat eri ikäisiä, vauvasta vaariin. Samoin omaishoitotilanteita on monen ikäisillä, erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä.

Poliitikkojen tulisi päätöksillään mahdollistaa omaishoidon toteutuminen erilaisissa elämäntilanteissa ja turvata omaishoitajan jaksaminen tarkoituksenmukaisilla palveluilla, riittävällä palkkiolla ja vapailla. Omaishoidon resursointi ja kehittäminen tulisi olla uusien kansanedustajien toiminnan keskiössä myös vaalien jälkeen.

Omaishoito on edullista verrattuna vaihtoehtoisiin kustannuksiin sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa. Omaishoidon palkkio on keskimäärin 440 euroa kuukaudessa eli vuosittainen kustannus kunnalle asiakasta kohti on 5 280 euroa.

Vertailuna kaksi kotihoidon käyntiä vuorokaudessa maksaa keskimäärin 42 euroa/kerta, jolloin kustannukset vuodessa asiakasta kohti ovat yhteensä 30 660 euroa.

Ikääntyneen tehostettu palveluasuminen maksaa kunnalle keskimäärin 115 euroa vuorokaudessa, jolloin kustannukset ovat vuodessa yhteensä 41 975 euroa.

Välillä kuitenkin tuntuu, että näitä taloudellisia lukuja ei koko maan tasolla kuitenkaan ymmärretä siten, että se näkyisi tosiasiallisena omaishoitajien arvostuksena ja tukemisena, muuten kuin juhlapuheissa.

Omaishoitajaliitto työsti eduskuntavaaleihin vaalikoneen, jossa ehdokkailta kysyttiin mielipidettä yhdeksään väittämään. Väittämät liittyivät Omaishoitajaliiton ja paikallisyhdistysten vaali- ja hallitusohjelmatavoitteisiin.

Tavoitteet koskevat työelämän ja omaishoidon yhteensovittamista, riittäviä määrärahoja, yhtenäisiä omaishoidontukikriteerejä ja suurempaa omaishoidon tukea, lakisääteisten vapaiden järjestämisen turvaamista sekä omaishoitajien jaksamisen tukemista.

Kaiken kaikkiaan Oulun vaalipiirissä on ehdolla 184 kansanedustajakandidaattia. Heistä 90 henkilöä eli lähestulkoon puolet alueen ehdokkaista vastasi Omaishoitajaliiton vaalikoneeseen. Tässä muutamia poimintoja vastauksista.

Vastaajista 88 % mielestä omaishoidon tuen myöntämisen kriteerien pitää olla yhdenmukaiset koko maassa.

83 % vastaajista oli sitä mieltä, että omaishoidon tuki tulee myöntää kaikille kriteerit täyttäville omaishoitajille, eli määrärahojen loppuminen ei saa olla syynä kielteiseen omaishoidontukipäätökseen.

Omaishoidon minimipalkkion korottamisen kannalla oli 56 % vastaajista. Omaishoitajan hoitopalkkion verotuksen keventämisen kannalla oli 60 % vastaajista.

Mikäli haluat käydä katsomassa oman ehdokkaasi vastauksia, tulokset löytyvät ehdokkaittain Oulun seudun omaishoitajat ry:n nettisivuilta. Toivottavasti vaalien jälkeen tämä yleinen omaishoidon kehittämismyönteisyys realisoituu.

Minnamaria Salminen
Toiminnanjohtaja Oulun seudun omaishoitajat ry