Met­sä­hal­li­tus lupaa kun­nioit­taa KHO:n pää­tös­tä Ou­lu­jär­ven saarten hak­kui­den osalta

Metsähallitus lupaa kunnioittaa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) maanantaina antamaa päätöstä Oulujärven saarten hakkuita koskien.

Metsähallitus lupaa kunnioittaa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) maanantaina antamaa päätöstä Oulujärven saarten hakkuita koskien.

Päätöksen mukaan metsänkäsittelytoimenpiteet edellyttävät luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia, jossa arvioidaan hakkuiden vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin.

Oulujärven saaret ja ranta-alueet kuuluvat Natura-alueeseen. KHO katsoo, että olemassa olevien tietojen perusteella ei ole voitu sulkea pois sitä, etteivätkö suunnitellut metsänhakkuut vaikuttaisi merkittävästi alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.

Hallinto-oikeuden sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aiemmin tekemät päätökset asiassa poikkesivat KHO:n päätöksestä.

Natura-alueen suojelun perusteena on neljä metsäistä luontotyyppiä sekä yksi suoluontotyyppi. Metsähallituksen Oulujärven retkeilyalueelle suunnittelemat hakkuut ovat perustuneet vuonna 2017 hyväksyttyyn alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan, jonka mukaan osalla alueesta voidaan tehdä myös metsätaloustoimenpiteitä.

KHO:n mukaan suunnitelma ei sisältänyt arviota siitä, millaisia välillisiä vaikutuksia hakkuilla olisi suojeltuihin luontotyyppeihin. Suunniteltuun hakkuualueeseen ei kuitenkaan sisältynyt kyseisiä luontotyyppejä.

KHO:n mukaan Oulujärven hoito- ja käyttösuunnitelma tai sen jälkeen tehdyt maastokatselmukset yhdessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä hallinto-oikeuden kanssa eivät korvanneet luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia.

Asia palautettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Metsähallitukselle varataan tilaisuus esittää asianmukainen Natura-vaikutusten arviointi.

– Yllätyimme korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, mutta tulemme tekemään KHO:n vaatiman luonnonsuojelulain mukaisen Natura-arvioinnin. Arvioimme myös, onko KHO:n nyt tekemällä päätöksellä merkitystä toiminnallemme yleisemminkin, Metsähallituksen metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.