Maa­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Leppä lupaa: Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen Ruukin tut­ki­mus­ase­man tut­ki­mus­na­ve­tan toi­min­ta jatkuu

Kes­kus­tan maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä (kesk) lu­pa­si lau­an­tai­na Raa­hes­sa käy­des­sään, et­tä Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) Ruu­kin tut­ki­mu­sa­se­man ja -na­ve­tan toi­min­ta jat­kuu.

Ministeri Jari Leppä (kesk.) vakuuttaa, että Ruukin tutkimusnavetta jatkaa.
Ministeri Jari Leppä (kesk.) vakuuttaa, että Ruukin tutkimusnavetta jatkaa.
Kuva: Mikko Määttä

Kes­kus­tan maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri Jari Lep­pä (kesk) lu­pa­si lau­an­tai­na Raa­hes­sa käy­des­sään, et­tä Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen (Luke) Ruu­kin tut­ki­mu­sa­se­man ja -na­ve­tan toi­min­ta jat­kuu.

– Pi­dän huol­ta sii­tä, et­tä se jat­kuu, Lep­pä sa­noi.

Vie­rai­lun ai­ka­na huo­len­sa tut­ki­mus­na­ve­tan koh­ta­los­ta il­mai­si­vat Maa­seu­tu­hal­lin­non Ka­la­jo­en yh­teis­toi­min­ta-alu­een pu­heen­joh­ta­ja Sari Pek­ka­la ja MTK–Raa­hen­seu­dun pu­heen­joh­ta­ja Sau­li Jo­en­suu.

– Se oli tä­män päi­vän pa­ras uu­ti­nen, Jo­en­suu sa­noi Le­pän lu­pauk­ses­ta.

Syk­syl­lä alu­een vil­je­li­jät ot­ti­vat tie­don tut­ki­mus­na­ve­tan sul­ke­mi­ses­ta tyr­mis­ty­nei­nä vas­taan.

– Na­ve­tan sul­ke­mi­nen oli­si kuo­li­nis­ku poh­joi­sen an­si­ok­kaal­le ja ai­nut­laa­tui­sel­le li­ha­kar­ja­tut­ki­muk­sel­le, Jo­en­suu sa­noi Le­päl­le.

Jo­en­suu sa­noi, et­tä tut­ki­mu­sa­se­man ruo­kin­ta- ja kui­vi­tus­ko­keis­ta on saa­tu ja saa­daan koko ajan ar­vo­kas­ta tie­toa, jota ti­loil­la so­vel­le­taan suo­raan käy­tän­töön.

– Näin ol­len koko elin­kei­no ke­hit­tyy, Jo­en­suu vies­tit­ti.

Omas­sa pu­heen­vuo­ros­saan Lep­pä ko­ros­ti, et­tä suo­ma­lai­nen maan­vil­je­ly tar­vit­see muun mu­as­sa nur­mi- ja nau­ta­kar­ja­tut­ki­mus­ta.

– Jos ei ole esit­tää tut­kit­tua da­taa, ei pär­jä­tä.