Yritykset: Kemp­pai­sen ken­kä­kaup­pa Oulun kes­kus­tas­sa täyttää 100 vuotta

Teollisuus: Tältä näyttää maail­man suurin kahden puu­la­jin kui­vaus­ko­ne

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kuu­sa­mon kai­vos­hank­keen kiel­tä­vä kaava nurin kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa – kai­vos­yh­tiö tyy­ty­väi­nen pää­tök­seen

Korkein hallinto-oikeus kumosi Kuusamon kaivoshankkeen strategisen yleiskaavan osittain lainvastaisena.

Juomasuon alue on Kuusamon luontomatkailun kannalta tärkeillä alueilla.
Juomasuon alue on Kuusamon luontomatkailun kannalta tärkeillä alueilla.
Kuva: Esko Korpela

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi Kuusamon strategisen yleiskaavan, joka olisi kieltänyt kaivoshankkeiden toteuttamisen osissa Kuusamoa. 

KHO:n mukaan yleiskaava oli osittain lainvastainen. 

Kaavan taustalla oli se, että Kuusamon kaupunki olisi halunnut suojella matkailun ydi­na­lueen kai­vos­te­ol­li­suu­del­ta. Niihin lukeutui myös Juomasuon alue. Kyseinen osa kaavasta on hau­dat­tu nyt lo­pul­li­ses­ti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Muilta osin 2016 jou­lu­kuus­sa val­tuus­ton hy­väk­sy­mä yleis­kaa­va on voi­mas­sa.

– Oli­si toi­vot­tu tie­ten­kin, et­tä pää­tös oli­si jää­nyt voi­maan, mut­ta se ei ol­lut mah­dol­lis­ta, kom­men­toi pää­tös­tä tuo­reel­taan Kuusamon kau­pun­gin­joh­ta­ja Jou­ko Man­ni­nen.

– Niin sano­tun van­han kai­vos­pii­rien osal­ta, jo­hon Juo­ma­suo kuu­luu, kau­pun­gil­la ei ole lain mu­kaan mää­räys­val­taa ja on lau­sun­no­nan­ta­jan roo­lis­sa mi­kä­li han­ke ete­nee, toteaa Manninen.

Alu­eel­le mah­dol­li­ses­ti tu­le­vat uu­det kai­vos­hank­keet, joil­le tar­vi­taan kaa­vaa, tu­le­vat ta­paus­koh­tai­ses­ti val­tuus­ton rat­kais­ta­vak­si.

– Jos tu­lee uu­sia hank­kei­ta, val­tuus­to ot­taa nii­hin kan­taa. Tie­ten­kin edel­li­sen val­tuus­ton kan­ta oli sel­keä, ai­em­pi oli sitä miel­tä, et­tei ha­lu­ta kaa­voit­taa ky­sei­sel­le alu­eel­la. 

Päätös linjassa hallinto-oikeuden kanssa

Korkeimman hallinto-oikeuden kanta on siis samassa linjassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kanssa, joka antoi päätöksensä kaavan kumoamisesta viime kesänä. Valituksen hallinto-oikeuden päätöksestä teki Kuusamon kaupunki

Valituksen hallinto-oikeuteen tekivät Dragon Mining Oy ja Kuusamo Gold Oy. Valitus on tehty aikana, jolloin Dragon Mining oli vielä Kuusamo Goldin omistaja.

Australialais-suomalainen kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt Oy osti Kuusamo Goldin, kun valitus oli vielä hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Uuden yhtiön tavoitteena on käynnistää Kuusamossa ja Posiolla kulta-kobottikaivos.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan yleiskaavaan kehittämismerkintöihin sisällytettyjä kaivostoiminnan kieltäviä määräyksiä ei voitu pitää maankäyttö- ja rakennuslaissa esiintyvinä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista koskevina määräyksinä. Määräykset eivät välittömästi koskeneet ympäristövaikutuksia, vaan tietyntyyppisen elinkeinotoiminnan kieltämistä. Määräyksiä ei voitu pitää muinakaan kehittämismerkintöjen rajaamia alueita käytettäessä tarvittavina kaavamääräyksinä. Mainitut kaavamääräykset olivat siten lainvastaisia.

Korkein hallinto-oikeus linjasi, että kaivoslain mukainen rikastus ja jalostus eivät ole alueella sallittuja, mutta louhiminen voidaan sallia tarkoin ehdoin määriteltynä siten, että alueelle ei synny merkittäviä maisemavaurioita tai kohtuuttomia ympäristövaikutuksia.

Kaivosyhtiö tyytyväinen päätökseen 

Latitude 66 Cobalt on tyytyväinen KHO:n päätökseen.

– Päätös on suomalaisen lainsäädännön ja yleisen oikeustajun mukainen. Prosessia on seurattu monien muidenkin elinkeinojen kuin kaivostoiminnan piirissä, yhtiön toimitusjohtaja Thomas Hoyer kertoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa päätös ei vaikuta "yhtiön peruslähtökohtiin". 

– Olemme tehneet ja teemme työtä perusajatuksena alueen asukkaiden ja luontoarvojen huomioiminen sekä elinkeinojen yhteensovittaminen. Olemme tähänastisessa kaivostoiminnan teknisessä suunnittelussa kunnioittaneet Kuusamon kaupungin kaavapäätöstä oikeuden päätöstä odottaessamme, Hoyer kertoo.

Tiedotteen mukaan Latitude 66 Cobalt on malminetsintää koskevissa hakemuksissaan jättänyt matkailuelinkeinon kannalta tärkeiden Rukatunturin ja Riisitunturin ympäristöön kymmenen kilometrin suojavyöhykkeen. Hoyerin mukaan KHO:n päätös ei tule muuttamaan tätä käytäntöä.

– Nyt katsomme kaikessa rauhassa mitä vaikutuksia päätöksellä on Juomasuon kaivoksen suunnitteluun. On aivan luonnollista, että osa tähän asti tehdystä työstä on tässä tilanteessa arvioitava uudelleen. Kaivoslaki edellyttää malmioiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Yksi asia on kuitenkin selvää, emme tavoittele kaivostoimintaa nykysuunnitelmia lähempänä Kitkajoesta, hän toteaa.

Juttua muokattu klo 12:01: otsikkoon lisätty sana "kieltävä". 

Juttua täydennetty klo 13:10: lisätty Kuusamon kaupunginjohtajan kommentit ja järjestystä muutettu. 

Juttua täydennetty klo 14:53: lisätty Thomas Hoyerin kommentit.