Eu­roo­pan unio­ni­na pi­de­tään usein epä­sel­vä­nä by­ro­kra­tia­häk­ky­rä­nä – lue tästä, mitä eroa on Eu­roo­pan unionin neu­vos­tol­la, Eu­roop­pa-neu­vos­tol­la ja Eu­roo­pan neu­vos­tol­la

Lähtökohdiltaan Euroopan unionin toimintakaavio on kuitenkin selkeä. Parlamentilla, komissiolla ja neuvostoilla on kullakin oma tehtävänsä.

Muoniossa toimiva matkailuyritys Harriniva on saanut EU:n aluekehitysrahastosta tukea liiketoimintansa kehittämiseen. Moottorikelkkailemassa on myynti- ja markkinointipäällikkö Niina Pietikäinen. Suomi on saanut ja saa EU:lta monenlaista suurta ja pientä rahoitusta. Rajavartiolaitos sai Euroopan ulkorajarahastosta 11,6 miljoonaa euroa pelastushelikopteri Super Puman hankintaan. Ohjaamossa on lentäjä Mikko Kallio. Isokyröläinen viskitislaamo Kyrö Distillery on saanut EU:n maaseutuohjelmasta tukea liiketoimintaedellytysten selvittämiseen ja yrityksen investointitukea tislauslaitteiston hankintaan. Pullottamassa ovat Tea Kujala, Rami Rinta-Korkeamäki ja Outi Heinimäki.
Muoniossa toimiva matkailuyritys Harriniva on saanut EU:n aluekehitysrahastosta tukea liiketoimintansa kehittämiseen. Moottorikelkkailemassa on myynti- ja markkinointipäällikkö Niina Pietikäinen.
Muoniossa toimiva matkailuyritys Harriniva on saanut EU:n aluekehitysrahastosta tukea liiketoimintansa kehittämiseen. Moottorikelkkailemassa on myynti- ja markkinointipäällikkö Niina Pietikäinen.

Lähtökohdiltaan Euroopan unionin toimintakaavio on kuitenkin selkeä. Parlamentilla, komissiolla ja neuvostoilla on kullakin oma tehtävänsä.

Euroopan unionin organisaatiota pidetään epäselvänä byrokratiahäkkyränä.

Perusrakenteeltaan se ei sitä kuitenkaan ole. Jos rönsyt unohdetaan, tehtävät, toimivallat ja valtasuhteet ovat selkeitä.

Euroopan komissio

Euroopan komissio omaa aloitemonopolin ja laajan täytäntöönpanovallan EU-lainsäädännössä. Tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä komissio on se, joka tekee aloitteen.

Komissio on riippumaton jäsenvaltioiden hallituksista. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat kuitenkin yhdenvertaisesti antaa lausuntoja, hyväksyä tai hylätä komission ehdotuksia. Parlamentti voi myös antaa komissiolle epäluottamuslauseen ja pakottaa sen eroamaan.

Viikoittain kokoontuvassa komissiossa on nykyään 28 jäsentä eli yksi jokaisesta jäsenvaltiosta. Jäseniä kutsutaan komissaareiksi. Kullakin on oma vastuualueensa.

Komission puheenjohtaja valitaan eurovaalien tulosten perusteella. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden ajan komissiota on johtanut luxemburgilainen Jean-Claude Juncker.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti on suorilla vaaleilla valittava EU:n kansanedustuslaitos. Se edustaa unionin kansalaisia ja muodostaa sen demokratian perustan. Tällä hetkellä parlamentti on jakautunut kahdeksaan poliittiseen ryhmään.

Parlamentilla on kolme päätehtävää: lainsäädäntö, valvonta ja talousarvio.

Parlamentti muun muassa hyväksyy komission ehdotuksiin perustuvaa EU-lainsäädäntöä yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa ja päättää kansainvälisistä sopimuksista sekä unionin laajentumisesta.

Lisäksi parlamentti valvoo unionin kaikkien toimielimien toimintaa ja päättää EU:n talousarviosta yhdessä neuvoston kanssa. Se hyväksyy myös unionin pitkän aikavälin rahoituskehyksen.

Italialaisen Antonio Tajanin johtamassa parlamentissa on 751 jäsentä eli meppiä. He työskentelevät pääosin Strasbourgissa Ranskassa sekä Brysselissä Belgiassa.

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto toimii EU-maiden hallitusten äänenä. Se sopii EU-lainsäädännöstä ja koordinoi eri alojen politiikkaa.

Ministerineuvostoon kuuluvat tietystä politiikan alasta vastaavat ministerit kustakin EU-maasta. Puheenjohtajana toimii jokainen jäsenvaltio vuorollaan kuuden kuukauden ajan. Suomen vuoro alkaa 1. heinäkuuta.

Neuvosto muun muassa hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä europarlamentin kanssa. Se myös määrittelee unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä toteuttaa sitä Eurooppa-neuvoston linjausten mukaisesti.

Suomi on saanut ja saa EU:lta monenlaista suurta ja pientä rahoitusta. Rajavartiolaitos sai Euroopan ulkorajarahastosta 11,6 miljoonaa euroa pelastushelikopteri Super Puman hankintaan. Ohjaamossa on lentäjä Mikko Kallio.
Suomi on saanut ja saa EU:lta monenlaista suurta ja pientä rahoitusta. Rajavartiolaitos sai Euroopan ulkorajarahastosta 11,6 miljoonaa euroa pelastushelikopteri Super Puman hankintaan. Ohjaamossa on lentäjä Mikko Kallio.
Kuva: Kimmo Penttinen

Euroopa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto on toimielin, jota ei pidä sekoittaa Euroopan unionin neuvostoon.

Eurooppa-neuvostossa eli EU:n huippukokouksissa jäsenmaiden johtajat keskustelevat ja linjaavat EU-politiikan painopisteitä. Joulukuusta 2014 lähtien toimielimen puheenjohtajana on toiminut puolalainen Donald Tusk.

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on EU:n ulkopuolinen organisaatio. Se on maanosamme vanhin ja laajin ihmisoikeusjärjestö, johon kuuluu 47 valtiota muiden muassa Venäjä ja Ukraina mukaan lukien.

Euroopan neuvoston ulkoministerikokous pidettiin perjantaina Helsingissä.

Euroopan unionin muita toimielimiä

Euroopan unionin tuomioistuin varmistaa, että EU-lainsäädäntöä sovelletaan ja noudatetaan samalla tavalla sekä kaikissa jäsenmaissa että EU:n omissa toimielimissä.

Euroopan keskuspankki hallinnoi euroa, ylläpitää hintavakautta ja hoitaa EU:n talous- ja rahapolitiikkaa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin auttaa parantamaan EU:n varainhoitoa ja tarkastaa, että EU:n varat kerätään ja käytetään asianmukaisesti.

Euroopan ulkosuhdehallinto hallinnoi EU:n diplomaattisia suhteita EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja johtaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Euroopan alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa Euroopan alue- ja paikallisviranomaisia.

Euroopan investointipankki antaa rahoitusta EU:n tavoitteita tukeville hankkeille.