Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Van­huk­sen vä­ki­val­tai­suu­teen vas­ta­taan osaa­mi­sel­la – taitava hoitaja osaa lukea muis­ti­sai­raan käy­tös­tä ja en­na­koi­da ti­lan­tei­ta

Viime aikojen uutisointi on nostanut esiin aiheellisestikin ikääntyneiden kohtaaman laitoksissa tapahtuvan kaltoinkohtelun.

Viime aikojen uutisointi on nostanut esiin aiheellisestikin ikääntyneiden kohtaaman laitoksissa tapahtuvan kaltoinkohtelun. Henkilökunnan osaamisella ja kouluttautumisella on suuri merkitys kaltoinkohtelun ehkäisemisessä, samoin kun riittävillä henkilöstöresursseilla ja pysyvällä henkilökunnalla.

Kalevassa 18.2. Armi Auvinen nosti esiin myös henkilökunnan kohtaaman väkivallan. Vanhustyössä kaivataan väkivaltatyön ja kohtaamisen osaamista.

Vanhustyön ja väkivaltatyön yhdistämistä on tehty Oulussa Juuri-hankkeessa vuosina 2013–2017. Väkivallan ilmiöistä pitää puhua niiden oikeilla nimillä ja väkivalta on nimettävä väkivallaksi. Väkivalta ei koskaan ole oikeutettua.

Joskus väkivallan tekijä voi olla vanhus itse ja väkivallan kohteena voi olla hoitaja, omaishoitaja tai oma muu läheinen. Vanhustyössäkin väkivalta on vallan väärinkäyttöä toista kohtaan.

Arvottaako yhteiskuntamme väkivaltaa eri tavalla? Jos väkivallan kohteena on esimerkiksi poliisi, virkavallan vastustamisesta on tietyt seuraukset. Jos väkivallan kohteena on hoitaja, katsotaanko sen olevan työhön kuuluva välttämätön paha?

Aina olisi annettava viesti tavalla tai toisella, että väkivalta ei ole oikein, eikä se ole ratkaisu tilanteeseen. Hoitajallakin on oikeus tehdä työtään turvallisesti. Väkivaltaa työssään kohdannutta hoitajaa ei saa jättää yksin, vaan hän tarvitsee väkivallasta selviytymiseen tiimin ja esimiestensä tuen sekä työnohjausta.

Vanhustyön tekijän on hallittava laajaa ja monialaista osaamista. Vanhustyössä tapahtuvalle väkivallalle on oma historiansa. Vielä 90-luvulla vanhustyötä tehtiin hyvin tehtäväkeskeisesti. Tuolloin opinnoissa sivuttiin hyvin nopeasti, jos lainkaan, kaltoinkohtelu ja väkivalta.

"Arvottaako yhteiskuntamme väkivaltaa eri tavalla? Jos väkivallan kohteena on esimerkiksi poliisi, virkavallan vastustamisesta on tietyt seuraukset. Jos väkivallan kohteena on hoitaja, katsotaanko sen olevan työhön kuuluva välttämätön paha?"

Hoitajan työssä painottuivat päivittäiset rutiinit. Vanhuksen kanssa juttelemaan jäänyttä saatettiin pitää laiskana ja vanhustyöhön kykenemättömänä. Emme halua paluuta entiseen kohtaamattomuuteen, vaan nostaa esiin vuorovaikutuksen merkityksen.

Tänään tiedetään muistisairauksista jo paljon enemmän. Muistisairaan väkivaltaiselle käytökselle on aina olemassa jokin syy. Muistisairauksien diagnosointi on aikaistunut, lääkehoito kehittynyt ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö vähentynyt. Tilalle on otettu käyttöön erilaisia kohtaamisen menetelmiä.

Validaatiomenetelmä on yksi kohtaamisen menetelmistä, joita hyödynnetään ikääntyneiden muistisairaiden kohtaamisessa. Validaatiossa vanhuksen tunteet kohdataan arvostavasti välittäen ja niistä keskustellen. Vanhuksen käytös haastaa hoitajan käyttämään omaa luovuuttaan. Menetelmän on todettu vähentävän vanhusten väkivaltaista käyttäytymistä hoitajiaan kohtaan, kun vanhuksen tarpeet tulevat kuulluksi.

Muistisairauden myötä vanhus voi menettää kyvyn puhua ja silloin vanhuksen on otettava käyttöönsä muut keinot ilmaista itseään ja tämä keino voi olla aggressiivinen käyttäytyminen. Muistisairaudet vaikeuttavat oman käyttäytymisen kontrollointia ja madaltavat kynnystä tarttua väkivallan käyttöön.

AVEKKI-koulutus tarjoaa toimintatapamallin uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. Koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille. Taitava hoitaja osaa lukea muistisairaan käytöstä ja ennakoida tilanteita ja näin ennaltaehkäistä luovasti väkivaltatilanteita työssään. Hoitotyön arjessa tapahtuva turvallisuuden suunnittelu on merkittävässä roolissa.

Kotiväki-hankkeessa vuosina 2018–2021 työskennellään kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ikääntyneiden kanssa ja kehitetään heidän turvataitojaan. Hanke vierailee myös kaltoinkohtelun ja väkivallan teemalla valmentamassa ammattihenkilöstöä ja hoitoalan opiskelijoita tunnistamaan ja reagoimaan ikääntyneisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kaltoinkohteluun.

Riitta Vesala

Marjaleena Kyllönen

Kotiväki-hanke

Oulun Seudun Mäntykoti ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.