Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tal­vi­vaa­ran ka­la­näyt­teis­sä suu­ren­tu­nei­ta kad­mium­pi­toi­suuk­sia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mitannut Talvivaaran lähivesistä toisella koekalastuskierroksella saaduista näytteistä raskasmetallien raja-arvon ylityksiä erityisesti särjissä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on mitannut Talvivaaran lähivesistä toisella koekalastuskierroksella saaduista näytteistä raskasmetallien raja-arvon ylityksiä erityisesti särjissä.

Toisella koekalastuskierroksella kerättiin näytteitä Oulun vesistöalueella Kolmisopesta, Jormasjärvestä ja Kalliojärvestä sekä Vuoksen vesistön alueella Kivijärvestä ja Laakajärvestä.

Koekalastukset toteutti vuoden 2013 ensimmäisen alkuneljänneksen aikana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL).

Suomen ympäristökeskuksen marraskuussa 2012 antaman alustavan Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon ympäristövaikutusten arvion mukaan Kolmisoppi kuuluu kuormittuneeseen alueeseen ja Laakajärvi ja Jormasjärvi kuuluvat lievästi kuormittuneeseen alueeseen.

Kadmiumpitoisuudet kasvoivat erityisesti särjissä

Särkien kadmiumpitoisuuksien keskiarvo ylitti sallitun raja-arvon ja kolmestatoista näytteestä seitsemän ylitti sallitun rajan.

Kolmisopesta pyydetyn mateen ja kaikkien sieltä pyydettyjen särkien kadmiumpitoisuus ylitti sallitun enimmäispitoisuusrajan. Kolmisoppi ei ollut mukana ensimmäisellä kierroksella.

Laakajärven kalojen kadmiumpitoisuuksissa ei ollut eroja kalastuskierrosten välillä ja pitoisuudet olivat kaikissa kalalajeissa alle raja-arvon.

Uraanin ei havaittu kertyneen kalojen selkärankaan kummankaan kierroksen näytteistä.

Eviran, RKTL:n ja Kainuun ELY-keskuksen yhteistyössä laatiman tutkimussuunnitelman mukaisesti samoilla järvialueilla on toteutettu kolmas koekalastus, jonka näytteitä aletaan tutkia Evirassa sekä mahdollisten kudosvaurioiden havaitsemiseksi että kemiallisesti. Lisäksi kalanäytteitä on kerätty vertailualueilta, jotka eivät ole jätevesien vaikutusaluetta.

Talvivaaran vaikutusalueella asuvat ovat kantaneet huolta myös alueen eläinperäisiin elintarvikkeisiin kuten maitoon ja lihaan mahdollisesti kertyvistä raskasmetalleista. Vuoden 2013 aikana Evira toteuttaa riistalihaan ja maitoon kohdistuvan näytteenoton tälle alueelle.