Ran­ta­la­keus ja Koil­lis­sa­no­mat mukana pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lun kär­ki­ka­hi­nois­sa, voit­ta­jat jul­kais­taan mar­ras­kuus­sa

Yk­si­päi­väis­ten leh­tien sar­jas­sa Ka­le­va Me­di­an pai­kal­lis­leh­dis­tä on kär­jen jou­kos­sa Ran­ta­la­keus ja use­am­pi­päi­väis­ten sar­jan vii­den jou­kos­sa Koil­lis­sa­no­mat

Sa­no­ma­leh­tien lii­ton pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lun vii­den kär­ki on jul­kis­tet­tu. Yk­si­päi­väis­ten leh­tien sar­jas­sa Ka­le­va Me­di­an pai­kal­lis­leh­dis­tä on kär­jen jou­kos­sa Ran­ta­la­keus ja use­am­pi­päi­väis­ten sar­jan vii­den jou­kos­sa Koil­lis­sa­no­mat.

Var­si­nai­set si­joi­tuk­set jul­kis­te­taan 7. mar­ras­kuu­ta suu­ril­la leh­ti­päi­vil­lä Hy­vin­kääl­lä.

Ker­ran vii­kos­sa il­mes­ty­vien leh­tien sar­jas­sa vii­den kär­jes­sä ovat myös Haa­pa­ve­si-leh­ti, Jär­vi­seu­dun Sa­no­mat, Kiu­ru­ve­si-leh­ti ja Per­hon­jo­ki­laak­so.

Kah­des­ti tai use­am­min vii­kos­sa il­mes­ty­vien leh­tien sar­jan kär­ki­vii­si­kos­sa ovat myös Au­ran­maan Viik­ko­leh­ti, Itä-Häme, Ka­la­jo­ki­laak­so ja Åbo Un­der­rät­tel­ser.

Li­säk­si ja­e­taan par­haan verk­ko­pal­ve­lun tit­te­li. Sii­nä­kin ki­sas­sa Ran­ta­la­keus ja Koil­lis­sa­no­mat ovat mu­ka­na.

Ran­ta­la­keus va­lit­tiin vuo­den par­haak­si yk­si­päi­väi­sek­si sa­no­ma­leh­dek­si vuon­na 2017.

Sa­no­ma­leh­tien Lii­ton jär­jes­tä­mään Pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua lii­ton jä­sen­leh­det. Tänä vuon­na kil­pai­luun osal­lis­tui 88 leh­teä ja 49 verk­ko­pal­ve­lua. Ar­vi­oin­nis­ta vas­ta­si­vat edel­lis­vuo­sien ta­paan Haa­ga-He­lia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun jour­na­lis­min opis­ke­li­jat.

– Pai­kal­lis­leh­ti­kil­pai­lul­la on tär­keä mer­ki­tys pai­kal­lis­leh­dil­le. Osal­lis­tu­ja­mää­rät ovat­kin vii­me vuo­si­na nous­seet. Tä­män vuo­den osal­ta on ilah­dut­ta­vaa eri­tyi­ses­ti verk­ko­kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den leh­tien mää­rän nou­su yli 10 leh­del­lä. Osal­lis­tu­mi­sak­tii­vi­suu­den kas­vu ker­too omal­ta osal­taan di­gi­taa­li­sen jul­kai­se­mi­sen vah­vis­tu­mi­ses­ta pai­kal­lis­leh­dis­sä, ker­too Sa­no­ma­leh­tien Lii­ton jär­jes­tö­pääl­lik­kö Ilo­na Han­ni­kai­nen.