Raa­he­lais­ta skeit­ti­hal­lia aut­ta­nut Joonas Dons­koi: "Pitää varmaan kesällä käydä ko­kei­le­mas­sa, pysyykö yhtään enää laudan päällä"

Joo­nas Dons­koi har­ras­ti it­se nuo­rem­pa­na rul­la­lau­tai­lua, mut­ta se on jää­nyt kii­rei­den kes­kel­lä.

Joonas Donskoille on tärkeää, että nuoret pääsevät harrastamaan monipuolisesti.
Joonas Donskoille on tärkeää, että nuoret pääsevät harrastamaan monipuolisesti.
Kuva: Vesa Joensuu

Raa­he­lais­läh­töi­nen NHL-jää­kiek­koi­li­ja Joo­nas Dons­koi ha­lu­si läh­teä tu­ke­maan raa­he­lais­ta skeit­ti­hal­li Pul­jua, kos­ka nuor­ten mo­ni­puo­li­nen har­ras­ta­mi­nen on hä­nel­le tär­ke­ää.

Dons­koi lah­joit­ti Raa­hen rul­la­lau­tai­li­jat ry:lle 2300 eu­roa, jot­ta yh­dis­tys pys­tyi mak­sa­maan vuok­ra­vel­kan­sa pois.

– Kii­tos­han koko Pul­jun toi­min­nas­ta me­nee Yli­kul­jun Hen­ril­le, ja muil­le, ket­kä sen ovat tal­koo­voi­min aloit­ta­neet ja lait­ta­neet pys­tyyn. Tuli vaan pu­het­ta Hen­kan kans­sa, et­tä Pul­jul­la on ol­lut vai­ke­aa, niin ha­lu­sin läh­teä tu­ke­maan. Mitä enem­män har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia nuo­ril­le on, niin ai­na pa­rem­pi. Skeit­taus ja pot­ku­lau­tai­lu ovat kui­ten­kin suh­teel­li­sen help­po­ja har­ras­tuk­sia aloit­taa.

Dons­koi nos­taa esiin myös hal­lin mo­ni­puo­li­suu­den, eli skeit­ti­hal­li ei ole vain paik­ka, jos­sa rul­la­lau­tail­laan.

– Se on var­mas­ti sem­mo­nen paik­ka, mis­sä on myös hyvä viet­tää ai­kaa kou­lun jäl­keen ja so­si­a­li­soi­tua, Dons­koi al­le­vii­vaa.

Joo­nas Dons­koi har­ras­ti it­se nuo­rem­pa­na rul­la­lau­tai­lua, mut­ta se on jää­nyt kii­rei­den kes­kel­lä. Nyt hän lu­paa, et­tä en­si ke­sä­nä saat­taa ol­la ai­ka pa­la­ta skeit­taa­mi­sen pa­riin.

– Muis­tan kun it­se vie­lä nuo­rem­pa­na skeit­ta­sin, niin mie­tit­tiin mo­nes­ti ka­ve­rei­den kans­sa, kuin­ka siis­tiä oli­si, kun oli­si tuom­mo­nen hal­li. Pi­tää var­maan ke­säl­lä käy­dä ko­kei­le­mas­sa, py­syy­kö yh­tään enää lau­dan pääl­lä, Dons­koi nau­raa.

Per­jan­tai­nen uu­ti­nen Dons­koin an­ta­mas­ta tu­es­ta le­vi­si koko jää­kiek­ko­maa­il­man tie­toi­suu­teen. Maa­nan­tai­aa­mu­na myös NHL.com-si­vus­to uu­ti­soi Dons­koin hy­vän­te­ke­väi­syy­des­tä. Nyt Pul­ju tun­ne­taan myös Poh­jois-Ame­ri­kas­sa.

– En voi muu­ta kuin kiit­tää Joo­nas­ta. Hän ei var­maan ta­jua it­se­kään, kuin­ka iso jut­tu tämä on mi­nul­le. Vaik­ka ei pu­hu­ta­kaan mil­joo­na­si­joi­tuk­sis­ta, Henry Yli­kul­ju kiit­te­lee.

Yli­kul­ju on siir­ty­mäs­sä it­se si­vuun yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan pai­kal­ta.

– Pe­ri­aat­tees­sa sa­ma­na päi­vä­nä, kun olin Dons­koi­hin yh­tey­des­sä, oli puhe Pul­jun poi­kien kans­sa, et­tä he­kin ha­lu­a­vat aut­taa mi­nua ja pääs­tä­vät mi­nut eläk­keel­le. Eli meil­le tu­lee uu­si pu­heen­joh­ta­ja, Yli­kul­ju ker­too.

Raa­hen kau­pun­ki mak­saa puo­let Pul­jun vuok­ras­ta, toi­nen puo­li­kas tu­lee yh­dis­tyk­sel­tä. Yli­kul­ju ker­too, et­tä Dons­koin kans­sa Pul­jun ti­lan­tees­ta kes­kus­tel­tiin jo vuo­si sit­ten. Nyt kiek­koi­li­ja on lu­van­nut aut­taa jat­kos­sa­kin, mi­kä­li tar­vet­ta tu­lee.

– Dons­koi ky­syi, et­tä mil­lai­sia sum­mia vel­kaa on. Sa­noin, et­tä vuok­ria on räs­tis­sä pa­ril­la ton­nil­la. Hän sa­noi, et­tä kuit­taan sen al­kuun ja kat­so­taan myö­hem­min li­sää, Yli­kul­ju my­häi­lee.