Pu­das­jär­ven len­to­ken­tän vuok­raa­mi­ses­ta tehty päätös pe­rut­tiin – Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään alueel­la joka ta­pauk­ses­sa

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ta­val­la tai toi­sel­la Pu­das­jär­vel­lä vuon­na 2022, vaik­ka len­to­ken­tän vuok­raa­mi­ses­ta teh­ty kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös täy­tyi pe­rua, us­koo kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen.

Suviseurat järjestettiin lentokentän alueella viimeksi vuonna 2013.
Suviseurat järjestettiin lentokentän alueella viimeksi vuonna 2013.
Kuva: Torvinen Maiju

Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ta­val­la tai toi­sel­la Pu­das­jär­vel­lä vuon­na 2022, vaik­ka len­to­ken­tän vuok­raa­mi­ses­ta teh­ty kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös täy­tyi pe­rua, us­koo kau­pun­gin­joh­ta­ja Tomi Ti­mo­nen.

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä teki syys­kuun puo­li­vä­lis­sä len­to­ken­tän vuok­ra­lai­se­na toi­mi­va Jyrk­kä­kos­ki Oy, jon­ka kans­sa myös Pu­das­jär­ven kau­pun­gin omis­ta­mal­la vuok­ra­ta­lo­yh­ti­öl­lä on rii­taa Hir­si­kun­naan toi­mis­to­ho­tel­li­ra­ken­nuk­sen vuok­ra­oi­keu­des­ta. Mo­lem­mat vuok­ra­so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­set ovat par­hail­laan oi­keus­kä­sit­te­lys­sä kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Kos­ka pää­tök­siä ei ole an­net­tu, vuok­ra­so­pi­muk­set jat­ku­vat en­ti­sel­lään.

Ti­mo­sen mu­kaan nyt pi­tää rau­hoit­taa ti­lan­ne ja odo­tel­la oi­keu­den pää­tök­siä, joi­ta on odo­tet­ta­vis­sa ai­kai­sin­taan en­si tal­ve­na.

– Vies­te­jä pui­te­so­pi­mus­kump­pa­ni Suo­men rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tyk­sen kans­sa on vaih­det­tu, ei­kä sil­lä­kään puo­lel­la ole ol­tu ko­vin huo­les­tu­nei­ta asi­as­ta.

Pro­ses­si jat­kuu seu­raa­vak­si si­ten, et­tä teh­dään pui­te­so­pi­muk­seen la­ki­mies­ten toi­mes­ta uu­si muo­toi­lu, ”li­sät­ty­nä sa­nal­la jos” ja tuo­daan asia uu­del­leen pää­tän­tään.

– Pe­rus­teet ny­kyi­sen vuok­ra­lai­sen ir­ti­sa­no­mi­sel­le ei­vät ole muut­tu­neet. Kau­pun­ki tar­vit­see len­to­kent­tää omaan toi­min­taan­sa ja suun­ni­tel­mis­sa on in­ves­toin­te­ja sen ke­hit­tä­mi­sek­si.