Pik­ku-Syöt­teen las­ket­te­lu­rin­teet sul­je­taan kes­ki­viik­ko­na – muu toi­min­ta jatkuu tois­tai­sek­si

Pik­ku-Syö­te kes­keyt­tää las­ket­te­lu­kau­den täl­tä ke­vääl­tä. Syy­nä kau­den päät­tä­mi­seen on ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­nen.

Pik­ku-Syö­te kes­keyt­tää las­ket­te­lu­kau­den täl­tä ke­vääl­tä. Syy­nä kau­den päät­tä­mi­seen on ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mi­sen eh­käi­se­mi­nen.

– Tämä on kai­kin puo­lin ikä­vä ti­lan­ne sekä asi­ak­kail­lem­me et­tä työn­te­ki­jöil­lem­me, mut­ta täs­sä poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ai­noa oi­kea ja vas­tuul­li­nen pää­tös, Pik­ku-Syöt­teen joh­ta­ja Mika Pek­ka­la to­te­aa.

Pik­ku-Syö­te sul­kee rin­ne­toi­min­ton­sa ja vuok­raa­mo­pal­ve­lun­sa täl­tä kau­del­ta kes­ki­viik­ko­na 25. maa­lis­kuu­ta 2020 kel­lo 17.00.

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an tar­tun­ta­ti­lan­ne on pa­hen­tu­nut no­pe­as­ti ja ter­veys­vi­ra­no­mai­set suo­sit­te­le­vat mat­kai­lun ra­joit­ta­mis­ta myös ko­ti­maas­sa.

Tois­tai­sek­si Pik­ku-Syöt­teen ho­tel­li, ra­vin­to­la ja ka­ra­vaa­ni­a­lue pal­ve­le­vat asi­ak­kai­ta ku­ta­kuin­kin nor­maa­lis­ti.

– Ho­tel­lil­la ryh­dyt­tiin jo hy­vis­sä ajoin eri­tyis­toi­men­pi­tei­siin asi­ak­kai­den hy­vin­voin­nin ta­kaa­mi­sek­si muun mu­as­sa hy­gie­ni­aa te­hos­ta­mal­la, Pik­ku-Syöt­teel­tä tie­do­te­taan.

– Seu­raam­me vi­ra­no­mais­ten oh­jeis­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia eri­tyi­sel­lä tark­kuu­del­la ja tie­do­tam­me mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta.

Pik­ku-Syöt­teen si­sä­lii­kun­ta­pai­kois­ta sul­jet­tui­na ovat kun­to­sa­li ja kii­pei­ly­sei­nä. Li­säk­si las­ten leik­ki­paik­ka on sul­jet­tu.

Suu­ri osa Pik­ku-Syöt­teen suun­ni­tel­luis­ta ta­pah­tu­mis­ta on pe­rut­tu ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia. Muun mu­as­sa kaik­ki Vuol­le-opis­ton lei­rit on pe­rut­tu. Li­säk­si maa­lis­kuul­le suun­ni­tel­lut joo­ga­lei­ri ja per­he­vii­kon­lop­pu on pe­rut­tu.

– Olem­me päät­tä­neet, et­tä em­me peri ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen ta­kia maa­lis-tou­ko­kuun ai­ka­na teh­ty­jen va­raus­ten pe­ruu­tuk­sis­ta pe­ruu­tus­ku­lu­ja, Pik­ku-Syöt­teel­tä to­de­taan.

Pe­ruu­tus­ti­lan­teis­sa tu­lee ot­taa yh­teyt­tä Pik­ku-Syöt­teen myyn­ti­pal­ve­luun.

Use­at Poh­jois-Suo­men hiih­to­kes­kuk­sis­ta ovat il­moit­ta­neet päät­tä­vän­sä las­ket­te­lu­kau­den 2019–2020 en­si vii­kon ai­ka­na. Pu­das­jär­ven toi­sen hiih­to­kes­kuk­sen, Hiih­to­kes­kus Iso-Syöt­teen kau­si päät­tyy lau­an­tai­na 28. maa­lis­kuu­ta.