Pihassa olevaan koi­ra­tar­haan tun­keu­tu­nut leik­ka­si koi­ral­ta karvat Ou­lai­sis­sa – "Mie­tin, eikö tosiaan ole mitään kun­nioi­tus­ta eläimiä koh­taan"

Ou­lais­te­lai­nen Maa­rit Kor­pi ei voi kä­sit­tää, mitä per­heen omakotitalon pi­hal­la kes­ki­viik­koil­ta­na tapahtui keskiviikkona. Ta­pah­tu­mien lop­pu­tu­los on se, et­tä per­heen 8-vuo­ti­as Choco-koi­ra jou­tui tun­te­mat­to­man raa­kaan kä­sit­te­lyyn.

Choco-koiran selästä oli leikattu karvoja laajalta alueelta.
Choco-koiran selästä oli leikattu karvoja laajalta alueelta.
Kuva: Maarit Korpi

Ou­lais­te­lai­nen Maa­rit Kor­pi ei voi kä­sit­tää, mitä per­heen pi­hal­la kes­ki­viik­koil­ta­na on ta­pah­tu­nut. Ta­pah­tu­mien lop­pu­tu­los on se, et­tä per­heen 8-vuo­ti­as Choco-koi­ra jou­tui tun­te­mat­to­man raa­kaan kä­sit­te­lyyn.

– Mie­he­ni meni il­lal­la kuu­den ai­kaan ha­ke­maan koi­rat koi­ra­tar­has­ta si­säl­le. Is­mo huu­si, et­tä tule kat­so­maan, mitä Cho­col­le on ta­pah­tu­nut. Me­nin kat­so­maan koi­raa, jon­ka se­läs­tä puut­tui kar­vat isol­ta alu­eel­ta, Maa­rit Kor­pi ker­too ta­pah­tu­mien ku­lus­ta.

Choco, jos­sa on mäy­rä­koi­raa ja lai­va­koi­raa, oli tar­has­sa 1-vuo­ti­aan shet­lan­nin­lammaskoira La­ten kans­sa. Kor­pi ar­vi­oi, et­tä koi­rat eh­ti­vät ol­la ul­ko­na tar­has­sa noin tun­nin ajan, jona ai­ka­na Cho­coon käy­tiin kä­sik­si.

– Cho­col­ta oli lei­kat­tu kar­vat noin 20 sen­tin pi­tuu­del­ta ja koko se­län le­vey­del­tä. Jäl­jis­tä pää­tel­len kar­vat on lei­kat­tu joko sak­sil­la tai ke­rit­si­mil­lä. Kii­re leik­kaa­jal­la on ol­lut, sen nä­köis­tä leik­kuu­jäl­ki on ja osas­ta koh­taa kar­va on lei­kat­tu ihan koi­ran ihoa myö­ten. Jäl­jis­tä pää­tel­len te­ki­jä on ol­lut ai­kui­nen, en us­ko, et­tä lap­si sai­si noin pa­haa jäl­keä ai­kaan.

Vaik­ka koi­ran tur­kis­ta näki, et­tä joku ul­ko­puo­li­nen koi­raan oli ka­jon­nut, Kor­vet tar­kas­ti­vat koi­ra­tar­han kaut­taal­taan. Tar­has­sa ei ol­lut koh­taa, jo­hon koi­ra oli­si voi­nut it­sen­sä te­loa.

– Kier­sin kaik­ki pai­kat ot­sa­lam­pun kans­sa. Mi­tään syy­tä ei löy­ty­nyt, ja mikä eri­koi­sin­ta, tar­has­ta ei löy­ty­nyt Cho­con lei­kat­tu­ja kar­vo­ja­kaan. Eli ne on ke­rät­ty kaik­ki tar­kas­ti pois.

Kor­pien oma­ko­ti­ta­lo si­jait­see Ou­lun­tien ja Ami­raa­lin­tien ris­tey­sa­lu­een lä­hel­lä. Pi­hal­le näkee mo­lem­mil­ta teil­tä.

– Tämä on Is­mon ko­ti­paik­ka ja olem­me asu­neet täs­sä jo kau­an. Kos­kaan ai­em­min ei ole ol­lut mi­tään häi­ri­öi­tä.

Maa­rit Kor­pi ker­too, et­tä koi­ran koh­ta­lo vei yö­u­net. Tä­nään hän tut­kii alu­een vie­lä tar­kem­min. Per­he ei vie­lä ole teh­nyt pää­tös­tä, mil­lai­set jat­ko­toi­men­pi­tei­siin on syy­tä ryh­tyä.

– Ei tätä voi ym­mär­tää. Mei­dän koi­rat ei­vät ole ul­ko­koi­ria, jot­ka ovat koi­ra­tar­has­sa aa­mus­ta il­taan. Mo­lem­mat koi­rat ovat kilt­te­jä per­he­koi­ria.

Kor­vet oli­vat ko­to­na koko sen ajan, kun koi­rat oli­vat kes­ki­viik­koil­ta­na ul­ko­tar­has­sa.

– Tie on lä­hel­lä, jo­ten kyl­lä­hän koi­rat vä­lil­lä ohi­me­ne­viä au­to­ja hauk­ku­vat. Mi­hin­kään eri­tyi­seen en kui­ten­kaan kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ta.

Koi­rien tul­tua si­säl­le, Choco oli häm­men­ty­neen oloi­nen. Maa­rit Kor­pi ver­taa, et­tä toki koi­ra oli ih­meis­sään, kun omis­ta­jat pyö­ri­vät sen ym­pä­ril­lä turk­kia tar­kas­tel­len ja ih­me­tel­len, mitä pi­hal­la on ta­pah­tu­nut.

– Lat­te on vie­lä nuo­ri koi­ra ja arem­pi­kin kuin Choco. Lie­kö se sik­si sääs­tyi. Tut­ta­va tuli il­lal­la käy­mään, ja Lat­te hauk­kui si­säl­lä, jota se ei yleen­sä kos­kaan tee. Eli kyl­lä koi­rien re­ak­ti­ois­ta huo­ma­si vie­lä jäl­keen­päin­kin, et­tä jo­tain ou­toa oli ta­pah­tu­nut.

– Mie­tin, ei­kö to­si­aan ole mi­tään kun­ni­oi­tus­ta eläi­miä koh­taan. Ei­kä ke­nel­lä­kään ul­ko­puo­li­sel­la kuu­lui­si ol­la mi­tään asi­aa tul­la toi­sen yk­si­tyis­pi­hal­le. Pi­tää­kö täs­sä oi­ke­as­ti al­kaa var­ti­oi­maan omaa pi­haa riis­ta­ka­me­roil­la.